Arvonlisäveroprosentti nousee Suomessa 25,5 prosenttiin: Yhteiskunnallisten vaikutusten analyysi

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, joka sisältyy lähes kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin Suomessa. Se on osa yritysten ja yhteisöjen myyntihintaa ja peritään lopulliselta kuluttajalta. Yritykset keräävät ALV valtiolle, mutta eivät maksa sitä itse, jos ne pystyvät vähentämään sen omista ostoksistaan.

Suomen arvonlisäverojärjestelmä toimii progressiivisesti usean eri verokannan kautta:

 • Yleinen verokanta: Tämä on useimpien tuotteiden ja palvelujen verokanta, joka on ollut 24 prosenttia vuodesta 2013.
 • Alennetut verokannat: Tietyille hyödykkeille, kuten elintarvikkeille ja ravintolapalveluille, sovelletaan 14 prosentin alv-kantaa. Kirjat, lääkkeet ja muut kulttuuripalvelut kuuluvat 10 prosentin verokantaan.
 • Nollaverokanta: Joissakin tapauksissa, esimerkiksi vientikaupassa, sovelletaan 0 prosentin alv-kantaa.

Arvonlisäveroa koskeva lainsäädäntö perustuu arvonlisäverolakiin, joka määrittelee, kuinka ALV peritään ja tilitetään. Kaikki yritykset, joiden vuosittainen myynti ylittää rekisteröinnin alarajan, joka on 10 000 euroa, ovat velvollisia rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisiksi.

Näiden periaatteiden mukaisesti, arvonlisäverotus vaikuttaa jokaisen Suomessa asuvan ihmisen arkeen lisäten tuotteiden ja palveluiden hintoja kuluttajille. Vuonna 2024 yleinen verokanta on määrätty nousemaan nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Verotuksen vaikutukset kuluttajahintoihin

Kun arvonlisäveroprosentti Suomessa nousee 25,5 prosenttiin, se vaikuttaa suoraan monien tuotteiden ja palveluiden hintoihin.

Hintatason muutoksen ennakointi

Arvonlisäveron korotus heijastuu välittömästi kulutushyödykkeiden ja palveluiden hintoihin. Esimerkiksi, jos tuotteen hinta ennen veron korotusta on 100 euroa, veronkorotuksen myötä sen loppuhinta nousee 101,21 euroon. Tämä laskelma perustuu oletukseen, että yritykset siirtävät veronkorotuksen täysimääräisenä kuluttajahinnastoonsa.

Ostovoiman muutokset

Kuluttajien ostovoimaan korkeampi arvonlisävero vaikuttaa negatiivisesti. Ostovoiman heikentyessä käytettävissä oleva tulo vähenee, mikä saattaa johtaa kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksiin. Kalliimpia tuotteita ja palveluita saatetaan harkita tarkemmin, ja kuluttajat voivat siirtyä kohti edullisempia vaihtoehtoja.

Ostovoiman muutos voi johtaa myös siihen, että kuluttajat alkavat hakea edullisempia rahoitusvaihtoehtoja, kuten lainoja, joiden korko on matalampi, jotta he voivat säilyttää elintasonsa tai tehdä suunnitellut hankinnat. Paras lainavertailu voi olla tässä tilanteessa kuluttajille erittäin tärkeä työkalu.

Vaikutukset yrityksiin

Yleisen arvonlisäverokannan korotus Suomessa 24 prosentista 25,5 prosenttiin tuo mukanaan selkeitä muutoksen tuulia yritysmaailmaan. Tämä muutos vaatii yrityksiltä erityistä huomiota heidän kustannusrakenteeseensa, kilpailukykyynsä sekä tulevaisuuden investointeihinsa ja työllisyysnäkymiinsä.

Kustannusrakenteen uudelleenarviointi

Yritysten on arvioitava uudelleen kustannusrakennettaan, sillä arvonlisäveron korotus vaikuttaa monin tavoin niin ostettavien tuotantopanosten hintoihin kuin myytävien tuotteiden ja palveluiden kustannuksiin. Tarkkaa analyyttista lähestymistapaa tarvitaan arvioitaessa, kuinka suuri vaikutus veronmuutoksella on yrityksen yleisiin toimintakuluihin.

Kilpailukyvyn ja hinnoittelun uudelleenharkinta

Arvonlisäveron nousu voi vaatia yrityksiä harkitsemaan uudelleen hinnoitteluaan. Tämä voi koskea niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin markkinoille suunnattuja tuotteita ja palveluita. Keskeistä on löytää tasapaino asiakkaiden ostokyvyn ja yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen välillä.

Investointien ja työllisyyden mahdolliset muutokset

Arvonlisäveron korotuksen pitkän aikavälin seurauksena voi olla muutoksia yritysten investointisuunnitelmiin ja mahdollisesti työllisyyteen. Etenkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä voi olla vähemmän varaa investointeihin, jotka ovat elintärkeitä niiden kasvulle ja kehitykselle, ja tämä voi joissain tapauksissa johtaa työpaikkojen vähentämiseen.

Valtion ja kuntien talous

Arvonlisäveron korotus Suomessa 24 prosentista 25,5 prosenttiin tuo merkittäviä muutoksia valtion ja kuntien taloudelle. Se vaikuttaa suoraan verotuloihin ja julkisten palveluiden rahoitukseen.

Verotulot ja julkisen talouden tasapaino

Arvonlisäveron nousun myötä valtion verotulot kasvavat, mikä voi auttaa tasapainottamaan julkista taloutta. Hallitus on ilmoittanut, että korotuksen odotetaan tuovan lisää tuloja valtion kassaan, mikä vahvistaa taloutta. Tämä voi edesauttaa julkisen talouden kestävyyttä ja velkaantumisen hillintää lyhyellä tähtäimellä. Lisäksi, kuntien saamat arvonlisäverotulot ovat merkittävä rahoituslähde, joten prosentin nousu vaikuttaa myös niiden taloudelliseen tilanteeseen.

Julkisten palveluiden rahoitus

Korkeampi arvonlisävero voi johtaa suurempiin käytettävissä oleviin varoihin julkisten palveluiden, kuten terveydenhuollon, koulutuksen ja infrastruktuurin rahoituksessa. Tämä tarkoittaa, että kuntien mahdollisuudet ylläpitää ja parantaa näitä palveluita voivat parantua. On kuitenkin huomioitava, että veronkorotus saattaa myös lisätä elinkustannuksia ja siten kasvattaa paineita julkisten palveluiden kysyntään.

Arvonlisäverotuksen sosiaaliset vaikutukset

Kun arvonlisäveroprosentti nousee Suomessa 25,5 prosenttiin, se vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnan sosioekonomiseen rakenteeseen, erityisesti kuluttajien ostovoimaan ja tuloeroihin.

Eri väestöryhmien ostovoiman muutokset

Arvonlisäveron korotuksen myötä kuluttajien ostovoiman odotetaan muuttuvan, sillä tuotteiden ja palvelujen hinnat nousevat. Tämä vaikuttaa eri tavoin eri tulotasoilla oleviin väestöryhmiin. Matalamman tulotason perheet saattavat kokea suhteessa suuremman kuormituksen menoihinsa arvonlisäveron noustessa, mikä vähentää heidän kykyään hankkia välttämättömiä tarvikkeita ja palveluja.

Tuloerojen mahdolliset muutokset

Tuloerojen laajentuminen on yksi mahdollinen seuraus arvonlisäveron korotuksesta. Koska arvonlisävero on välillinen vero, se ei mukaudu tulotasoon, joten se voi kuormittaa suhteellisesti enemmän pienituloisia. Tämä voi johtaa heidän taloudellisen asemansa heikkenemiseen ja siten tuloerojen kasvamiseen. Osa asiantuntijoista uskoo, että pitkällä tähtäimellä nämä muutokset saattavat vaatia kompensatoivien sosiaalipoliittisten toimien käyttöönottoa tasapainottaakseen yhteiskunnan taloudellista koheesiota.

Vaikutukset kansantalouteen

Arvonlisäveroprosentin nousu Suomessa 25,5 prosenttiin voi aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia kansantalouteen, kuten muutoksia kulutuskäyttäytymisessä, inflaation kehityksessä sekä kansainvälisen kaupan dynamiikassa.

Kulutuskäyttäytymisen muutokset

Arvonlisäveron korotus voi johtaa kotitalouksien kulutuksen vähenemiseen, kun tuotteiden ja palveluiden hinnat nousevat. Tämä voi erityisesti näkyä ylellisyystuotteiden ja -palveluiden kysynnän laskuna, koska niiden kysyntä on herkkää hintamuutoksille.

Inflaatioon kohdistuvat vaikutukset

Arvonlisäveron nousu saattaa aiheuttaa lyhyen aikavälin paineita inflaatioon, koska tuottajat ja kauppiaat siirtävät usein veronkorotuksen osittain tai kokonaan kuluttajahintoihin. Tämä voi johtaa laajempaan hintatason nousuun ja ostovoiman heikkenemiseen.

Kansainvälinen kauppa ja vienti

Vientiyritysten kilpailukykyyn arvonlisäveron korotus ei suoraan vaikuta. Tämä johtuu siitä, että vientituotteita myytäessä arvonlisävero ei yleensä sisälly hintaan. Sen sijaan tuontituotteiden kallistuessa kotimainen tuotanto saattaa nähdä kysynnän kasvua. Tämä voisi edistää kansallista tuotantoa.

Mitä yhteistä on verovapaiden kasinopelien ja vähennyskelpoisten remonttien markkinoinnissa?

Rahapeliyhtiöt ja remonttifirmat toimivat aloilla, joilla yritysten välinen kilpailu on kiivasta. Yritysten on siis kiinnitettävä runsaasti huomiota markkinointiin, jotta ne erottuisivat joukosta ja saisivat asiakkaat kiinnostumaan palveluistaan.

Sekä rahapeli- että remonttiyrityksillä on käytössään aivan erityinen valttikortti, jonka ympärille markkinointisuunnitelma kannattaa rakentaa. Verovapaiden nettikasinoiden asiakkaat saavat voittonsa puhtaana käteen, ja remonttifirmojen asiakkaat voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen.

Tässä artikkelissa tutkimme, miten peli- ja remonttialan yritykset hyödyntävät veroetuja markkinoinnissaan. Selvitämme myös, käyttävätkö yritykset samanlaisia markkinointitapoja.

Markkinoinnissa korostuu mahdollisuus säästää veroissa

Mainonnan tarkoituksena on saada kuluttaja ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Tavoitteeseen voidaan päästä monellakin keinolla, mutta yksi tehokkaimmista markkinointitavoista on asiakkaan järkeen vetoaminen.

Taitavasti laadittu mainos saa kuluttajan uskomaan, että on järkevää ryhtyä juuri tämän yrityksen asiakkaaksi.

ETA-alueen rahapeliyhtiöt korostavat verovapauttaan

Kun rahapeliyhtiö toimii minkä tahansa Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan lisenssillä, sen asiakkaat saavat voittonsa verottomina (Tietolähde: Turvallisetkasinot.com). Tätä tietoa hyödynnetään rahapelimarkkinoinnissa runsaasti, sillä kyseessä on pelaajien kannalta erittäin merkityksellinen asia.

Monet rahapeliyhtiöt tekevät yhteistyötä pelaajille suunnattujen verkkosivustojen kanssa. Näillä sivustoilla julkaistuissa arvosteluissa kerrotaan aina, onko pelisivusto verovapaa vai ei. Usein arvostelija selittää lukijalle, kuinka mahtavaa on saada kaikki voitot puhtaana käteen.

Verovapaat rahapeliyhtiöt korostavat mielellään myös sitä, että ne sopivat hyvin suomalaisille. Nimitys ”suomalaiset kasinot” tulee netissä vastaan tuon tuostakin, vaikka pelisivustojen lisenssit tulevatkin Maltalta ja Virosta. Verovapaus on kaiken perusta, sillä ilman sitä peliyhtiöiden olisi turha yrittää mainostaa suomalaisuuttaan.

Remonttifirmat kertovat asiakkailleen kotitalousvähennyksestä

Remonttialan yritykset tiedottavat ahkerasti mahdollisuudesta laittaa osa remontin hinnasta verovähennyksiin. Lyhyimpiinkin mainoksiin saadaan usein mahtumaan ainakin kehotus ”Muista kotitalousvähennys”. Jo tämäkin saa kuluttajan suhtautumaan yritykseen ja tulevaan remonttiin positiivisesti, kun luvassa on verovähennyksiä.

Monet remonttifirmat kokoavat nettisivuilleen tietopaketin kotitalousvähennyksestä. Siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi, mistä kustannuksista kotitalousvähennystä voi saada. Mukana on yleensä esimerkkejä ja laskelmia, joista asiakas näkee, paljonko hän voi säästää veroissa.

Markkinointiin liittyviä sääntöjä tulee noudattaa tarkasti

Rahapeli- ja remonttiyrityksiä yhdistää sekin, että niiden on oltava tarkkana markkinointiin liittyvien lakien ja sääntöjen kanssa. Veikkauksen monopolin vuoksi ulkomaiset rahapeliyhtiöt eivät saa markkinoida pelejään suoraan suomalaisille. Niiden on siis turvauduttava epäsuorasti tapahtuvaan mainontaan internetissä.

Remonttifirmat puolestaan saavat mainostaa palveluitaan täysin laillisesti, mutta niidenkin on kiinnitettävä huomiota kotitalousvähennykseen liittyviin sääntöihin. Kuten kaikki verotukseen liittyvät asiat, myös kotitalousvähennys on melko monimutkainen kokonaisuus.

Verottajan sivustolta löytyy hirvittävän pitkä selostus siitä, mihin tarkoitukseen kotitalousvähennystä saa käyttää.

Osa säännöistä tuntuu suorastaan järjenvastaisilta:

 1. Saat kotitalousvähennystä oven maalauttamisesta, kunhan ovea ei viedä maalattavaksi kodin ulkopuolelle
 2. Et saa kotitalousvähennystä uudisrakentamisesta, paitsi jos kyseessä on terassi, patio, aita, valokatos tai laituri
 3. Esimerkiksi terassi ei saa olla lämpöeristetty

Remonttifirman on tunnettava säännöt, jotta se ei tule luvanneeksi asiakkaalle verovähennystä, jota hän ei todellisuudessa saa.

Käyttävätkö rahapeliyhtiöt ja remonttifirmat samoja mainostyyppejä?

Tutkimme seuraavaksi, hyödyntävätkö rahapeli- ja remonttiyritykset samoja mainostyyppejä. Käytämme apuna Juha Pudassalon opinnäytetyötä, jossa esitellään markkinoinnissa käytettäviä mainostyyppejä.

Advertoriaalimainonta

Advertoriaalimainonnalla tarkoitetaan perinteisiä mainoksia, joita yritykset laittavat sanomalehtiin tai nettiin. Suomen rahapelilainsäädännöstä johtuen ulkomaiset peliyritykset eivät voi hyödyntää tätä mainostyyppiä. Vain Veikkaus saa julkaista mainoksiaan lehdissä ja televisiossa, eikä netissä mainostaminenkaan ole lain mukaan sallittua.

Remonttiyrityksille advertoriaalimainonta on tärkeää, sillä perinteiset lehtimainokset vetoavat edelleen etenkin vanhempiin kuluttajiin. Mainos esimerkiksi paikallislehden etusivulla osuu varmasti kohderyhmän silmiin.

Natiivimainonta

Nettitekstit ovat tehokas markkinointikeino, sillä ne voidaan laatia niin, ettei kuluttaja edes tunnista niitä mainoksiksi. Natiivimainonta voi olla sanomalehden artikkelia muistuttava teksti, jossa annetaan tietoa aiheesta ja suositellaan hienovaraisesti tiettyä yritystä.

Peliyhtiöt hyödyntävät natiivimainontaa paljonkin, koska suora mainonta on niiltä kiellettyä. Netistä löytyy monia pelaajille suunnattuja sivustoja, joissa esitellään pelejä ja pelisivustoja. Suuri osa näistä sivustoista sisältää maksettua mainontaa.

Myös remonttifirmat voivat julkaista lehdissä natiiviartikkeleita, joissa kerrotaan esimerkiksi keittiöremontin vaiheista. Natiivimainonnassa toimivat hyvin ennen ja jälkeen -kuvat, joiden avulla yritys voi kertoa osaamisestaan.

Sponsorointi

Sponsoriksi ryhtymällä yritys saa näkyvyyttä, ja esimerkiksi lasten jalkapallojoukkueen tukeminen auttaa positiivisen imagon luomisessa. Remonttifirmoille sponsorointi sopii hyvin, sillä suomalaiset arvostavat urheilun ja kulttuurin tukijoita.

Rahapeliyhtiöiltä tämäkin mainontatapa on kielletty, mutta muutamat yritykset ovat siitä huolimatta etsineet yhteistyökumppaneita Suomesta. Jopa museoita on yritetty saada markkinoimaan rahapelejä.

Tuotesijoittelumainonta

Tuotesijoittelumainonnalla tarkoitetaan yleensä televisio-ohjelmaan sijoitettua mainosta. Esimerkiksi kotimaisen saippuasarjan henkilöt voisivat vierailla nettikasinolla ja voittaa sieltä paljon rahaa. Tällainen mainos saattaisi olla tehokas, mutta poliisi ottaisi takuuvarmasti yhteyttä lainvastaiseen markkinointiin syyllistyneeseen yritykseen.

Remonttifirmojen mainontaa voi hyvin sijoittaa esimerkiksi television remonttiohjelmiin. Niihin täytyy kuitenkin laittaa ilmoitus siitä, että ohjelma sisältää tuotesijoittelua.

Vaikuttajamarkkinointi

Yritys voi pyytää some-vaikuttajia kertomaan palveluistaan ja suosittelemaan niitä seuraajilleen. Rahapeliyritykset käyttävät tätä markkinointitapaa ahkerasti, sillä pelien esitteleminen sopii hyvin monien some-vaikuttajien sisältöjen joukkoon. Tämäkään mainontatapa ei kuitenkaan ole täysin laillinen, ja viime aikoina viranomaiset ovat puuttuneet somessa tapahtuvaan rahapelimarkkinointiin entistä tiukemmin.

Remonttiyrityksille vaikuttajamarkkinointi on sallittu ja toimiva mainontatapa. Kun some-julkkis esittelee vaikkapa uutta keittiötään, innostuvat seuraajatkin teettämään remontin samalla firmalla.

Yhteenveto

Sekä rahapeli- että remonttiyritykset korostavat markkinoinnissaan asiakkaan saamia veroetuja. Yritykset kertovat yksityiskohtaisesti voittojen verovapaudesta ja kotitalousvähennyksen avulla saaduista säästöistä.

Rahapeli- ja remonttiyritykset käyttävät osittain samoja mainontatapoja. Etenkin natiivimainonta ja vaikuttajamarkkinointi soveltuvat molempien käyttöön. Rahapeliyrityksillä on kuitenkin huonommat mahdollisuudet mainostaa palveluitaan, koska Suomen lainsäädäntö estää useimpien markkinointikeinojen käytön.

Nettikasinovoittojen verotus Suomessa

Nettikasinoiden suosion kasvaessa monet pelaajat ovat tyytyväisiä siihen, että he voivat pitää voittonsa ilman ehtoja. Mutta oletko koskaan miettinyt, miten valtio verottaa nettikasinovoittoja, jos verottaa lainkaan? Se on hyvä kysymys, joka kannattaa esittää ennen suurten voittojen kotiuttamista – verojen ymmärtäminen on tärkeä osa laillista ja vastuullista pelaamista.

ETA-alue ja nettikasinovoittojen verovapaus

Jos asut Suomessa ja haluat pelata rahapelejä täysin turvallisesti, varmista, että teet sen nettikasinolla, joka on rekisteröity Euroopan talousalueelle. Näin kaikki voittosi ovat Suomen lain mukaan täysin verovapaita.

Kasinon pelilisenssin tarkistaminen voi antaa sinulle tietoa kasinon verotustiedoista, mutta se voi myös kertoa monia muita turvallisuuteen ja laatuun liittyviä yksityiskohtia. Verovapaasta vaihtoehdosta kiinnostuneiden suomalaisten pelaajien kannattaa etsiä sellaisia kasinoita, joilla on joko Maltan pelilisenssi (MGA) tai Viron pelilisenssi (EMTA).

MGA lisenssillä toimivat luotettavimmat nettikasinot tarjoavat loistavan mahdollisuuden välttää verot nettikasinovoitoista. MGA (Maltan peliviranomainen) lisenssin alla toimivat nettikasinot ovat verovapaita, mikä tarkoittaa, että pelaajilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa tai maksaa veroja voitoistaan. Tämä tekee MGA-lisenssin alla toimivista nettikasinoista suosittuja pelaajien keskuudessa, jotka haluavat nauttia voitoistaan ilman huolta verojen maksamisesta.

ETA-alueen ulkopuoliset kasinot ja verotus

ETA-alueen ulkopuolelta saadut kasinovoitot ovat Suomessa veronalaista pääomatuloa Suomen veroviranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Nämä tulot on ilmoitettava vuosittain veroilmoituksessa. Voittojen ilmoittamatta jättäminen veroilmoituksessa voidaan katsoa verovelvoitteiden rikkomiseksi.

Kuinka ilmoitan voitot verottajalle?

On tärkeää muistaa, että jos pelaat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitsevalla kasinolla, sinun on ilmoitettava kaikki voittosi veronalaisina tuloina. Sinun velvollisuutesi on toimittaa nämä tiedot asianomaisille verottajalle ja OmaVero on yksi suosituimmista tavoista tehdä se. Jos siis olet voittanut rahaa ETA:n ulkopuolella sijaitsevalla kasinolla viettämästäsi ajasta, älä unohda kantaa vastuuta ja tee veroilmoitus ajoissa.

Veikauksen rahapelien kuten Loton verotus

Kuten yleisesti tiedetään, lottovoitoista ja muista Veikkauksen rahapeleistä ei tarvitse maksaa veroja, sillä Veikkaus on jo huolehtinut niiden verottamisesta puolestamme. Markkinoinnissa käytettävä voittosumma on jo verotettu nettovoitto, joten pelaajilta ei itse asiassa edellytetä verojen huolehtimista. Tästä syystä voimme pitää lottopeliä jopa verottomana pelinä.

Kuitenkin, on huomattava, että lottovoittoihinkin voi liittyä verotusta erityisissä tilanteissa. Esimerkiksi, jos joku voittaa suuren potin ja haluaisi jakaa sen läheistensä kanssa, tästä seuraa lahjavero. Tämä vero on erityisen korkea, erityisesti arvokkaiden lahjojen kohdalla.

Lahjoittamisen verottomana on mahdollista, jos lahjoitettava summa on korkeintaan 5 000 euroa.

Verosuunnittelu vuodelle 2023

Verovuoden lähestyessä loppuaan monessa suomalaisessa taloudessa jännitetään, mahtaako verottajalta tulla käsiin mojova bonus vai mätkyjä. Laatikkoon napsahtavan veronpalautuskirjeen ei välttämättä kuitenkaan tarvitse olla negatiivinen yllätys, kunhan suunnittelee verovuoden kuntoon jo etukäteen.

Lue tästä artikkelista tärkeimmät tärpit, mitä ottaa huomioon veronpalautuslomaketta täyttäessä, ja kuinka esimerkiksi hyödyntää kotitalousvähennys 2023-vuodelle. 

Säädä veroprosentti oikealle tasolle

Veroprosentin kanssa tulee usein luotettua sokeasti siihen, mille tasolle se on säädetty automaattisesti. Tämä ei kuitenkaan ota huomioon mitään muita normaalin palkkatulon lisäksi tulevia tuloja. 

Monella alalla töitä tehdään myös ilta- ja viikonloppuvuoroissa, jolloin vuoroista maksetaan jonkinlaista lisää. Nämä lisät nostavat vuoden tuloja korkeammalle tasolla, kun kuitenkin maksat veroja yhä alemman tason mukaisesti. Jos huomaat verovuoden puolivälissä, että vuositulot ovat nousseet radikaalisti, voit muuttaa veroprosentin itse Veron sivuilta.

Isot kasinovoitot saattavat olla veronalaisia

Tuloiksi lasketaan myös muun muassa vuokratulot, jos satut omistamaan vuokrattavaa omaisuutta. Myös sijoitustilien voitot ja tappiot otetaan huomioon verotuksessa. Jos siis olet tehnyt voittoa vuoden aikana esimerkiksi sijoitussäästötileillä, nämä on merkattuna tuloiksi lopullisessa verotuspäätöksessä. Mutta vastaavasti, jos sijoitukset ovat jääneet tappiolle, myös tämä näkyy merkittynä veropäätöksessä.

Kannattaa myös pitää mielessä, että kasinoiden, joiden lisenssi ei ole ETA-alueelta, voitoista tulee maksaa verot. Jos siis vaikkapa kolikkopelin jackpot-voitto napsahtaa tilille kasinolta, jolla on Curaçaon lisenssi, olet velvollinen maksamaan voitosta verot kotimaahasi.

Jos kuitenkin lisenssi on Maltalta tai Virosta, ei voitoista tarvitse erikseen maksaa veroja. Suurin osa Trustly kasino sivustoista on verovapaita, mutta ei kaikki, joten muista aina tarkistaa tämä erikseen itse kasinon tiedoista. 

Verovähennykset yllättävän monesta asiasta

Veroilmoitusta täyttäessä saattaa helposti jäädä hyödyntämättä monet sellaiset menot, joita meistä lähes jokaisella on. Vähennyksiin voit muun muassa laittaa seuraavat palkansaajan verovähennykset:

 • Työhuonevähennys etätyöstä.
  • Tämän voi vähentää kahdella tapaa, joista toinen on kaavamainen tulonvähennys, joka lasketaan sen mukaan, kuinka paljon teet töitä etänä. Jos taas teet töitä ainoastaan etänä, voit vähentää 750 euroa verotuksessa. Tähän sisältyy kaikki, mitä työhuoneeseen kuuluu eli sen lämmitys-, sähkö-, kaluste- ja siivouskulut.
 • Työvälinevähennys etätyöstä.
  • Tätä kannattaa hyödyntää, mikäli ylemmän kohdan kustannukset menevät yli 750 euroa. Jos olet siis joutunut hankkimaan työhuoneeseen esimerkiksi työpöydän tai työtuolin, tai olet joutunut ostamaan uuden näppäimistön ja hiiren, voit sisällyttää nämä työvälinevähennykseen verotuksessa. Jos kustannukset eivät kuitenkaan ylitä normaalia etätyön verovähennystä, ei tätä kannata turhan takia tehdä, vaan kannattaa käyttää kaavamaista tulonvähennystä.
 • Nettiliittymän kulut.
  • Riippuen siitä, miten paljon nettiä käytetään töiden tekemiseen, sen kustannukset voi vähentää verotuksessa. Jos asut puolison kanssa, voitte molemmat vähentää 25-50% kustannuksista.
 • Matkakustannukset töihin.
  • Jos käyt täysiaikaisesti tai osittain töissä fyysisellä työpaikalla, voit vähentää matkakustannukset halvimman kulkuvälineen mukaan. Jos kuitenkin asut sellaisessa paikassa, että julkisilla kulkuvälineillä matkustaminen on mahdotonta, saatat saada kustannukset verotukseen kilometrikorvauksina autolla kuljettuna.
  • Myös kustannukset kasvomaskeista voi laittaa verotukseen!
 • Asuntolainan verovähennys.
  • Asuntolainan korot lasketaan myös menoiksi veropäätöksessä.

Kotitalousvähennys eläkeläisille ja remontoijille

Kotitalousvähennyksen piirteet ovat hiljattain muuttuneet hieman monipuolisemmiksi, ja nykyisin se onkin jaettu kahteen eri osioon. Remonttikustannuksista voi vähentää 2 250 euroa henkilöä kohden, ja kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä voi vähentää 3 500 euroa henkilöä kohden. Voit siis puolison kanssa saada näistä yhteensä 4 500 euroa sekä 7 000 euroa kotitalousvähennystä. 

Muista kuitenkin, että kotitalouden verovähennys koskee ainoastaan palkattua työntekijää, eikä vähennyksiä voi tehdä varsinaisista materiaalikustannuksista, joita tyypillisesti ainakin remonttia tehdessä tulee. Mutta jos palkkaat kotiisi siivoojan, voit vähentää tämän palkatun henkilön kustannukset veroilmoituksessasi.

Vältä veromätkyt hyvällä suunnittelulla

Kaiken A ja O on ensisijaisesti pitää oma veroprosentti ajantasaisena ja tarpeeksi korkealla, ettei veronpalautuksen aikaan tule ikäviä yllätyksiä. Muista säätää veroprosenttia vuoden mittaan, mikäli tulosi muuttuvat esimerkiksi viikonloppu tai iltatöiden, tai vaikka palkankorotuksen vuoksi. Bonus veronpalautuksen muodossa on huomattavasti mukavampi kuin veromätkyt. Palkan lisäksi muista vain pitää huoli, että olet kartalla myös muista tuloistasi, joista pitää maksaa veroa.

Kotoa työskenteleville on helpotuksia tiedossa palautuksissa työhuoneen ja juoksevien kulujen suhteen, mutta muistaa pitää kuitit tallessa, jos näyttää siltä, että kustannukset ylittävät 750 euroa. 

Näillä eväillä on helppo päästä alkuun verosuunnittelun suhteen. Veronpalautus maksupäivä on jokaiselle nykyään henkilökohtainen, joten muista tarkistaa omat tärkeät päivämääräsi Veron sivuilta!

Minkä lainojen ja mitä kuluja voi vähentää verotuksessa?

Tämä artikkeli tarjoaa sinulle selkeän infopaketin siitä, minkä lainojen kuluja voit vähentää verotuksessa.

Saat myös selkeän vastauksen siihen, kuinka paljon minkäkin lainatyypin koroista saa vähentää vuonna 2022.

Käsittelemme seuraavien lainojen verokohtelun:

 • Kulutusluotot
 • Asuntolaina
 • Sijoituslainat
 • Opintolainavähennys
 • Remonttilaina

Kulutusluottojen korkoja ei saa vähentää: kilpailuta tai yhdistä ne yhdeksi

Käsitellään tähän heti artikkelin alkuun yksi lainatyyppi, jonka vähennyskelpoisuus mietityttää monia: vakuudettomat kulutusluotot ja pikavipit.

Usein kotitalouden kalleimmat lainat ovat juurikin vakuudettomia lainoja, luottoja, pikavippejä, osamaksuja tai luottokorttivelkoja.

Näiden velkojen korkoja ei voi valitettavasti vähentää verotuksessa.

Vakuudettomien lainojen kustannuksia voi kuitenkin madaltaa muuten kuin verovähennysten avulla.

Mikäli kotitaloudelle on kertynyt paljon kalliita lainoja, näiden useiden eri velkojen yhdistäminen yhdeksi lainaksi voi säästää tuntuvia summia kuukausi- ja etenkin vuositasolla.

Jos kyseessä on vain yksi suurempi kulutusluotto, kuten autolaina, sen voi yrittää jälleenrahoittaa hakemalla jäljellä olevaa velkasaldoa vastaavan lainasumman useista eri pankeista.

Mikäli saa edullisemman koron kuin nykyisessä lainassa, voi vanhan lainan maksaa uudella pois.

Asuntolainan korkovähennys on poistumassa kokonaan

Asuntolainan korkovähennystä on pienennetty vuosi vuodelta. Esimerkiksi vuonna 2018 asuntolainan koroista sai vähentää 35 %, mutta seuraavana vuonna enää 25 %.

Vuonna 2022 asuntolainan koroista saa vähentää vain 5 %.

Vuonna 2023 oman asunnon hankintaan otetun lainan korot eivät enää ole lainkaan vähennyskelpoisia.

Käytäntönä on ollut, että vähennyskelpoiset korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos tämä ei ole mahdollista, syntyy alijäämä.

Tuosta alijäämästä 30 % luetaan alijäämähyvitykseksi, mikä vähennetään ansiotulojen veroista.

Ensiasuntolainan korkovähennys tarkoittaa hieman suurempaa vähennystä

Ensiasuntolainan koroista voi saada tavallista asuntolainaa suuremman vähennyksen verotuksessa.

Vähennyskelpoisten korkojen prosentuaalinen osuus on sama kuin normaalissa asuntolainassa (eli 5 % vuonna 2022). Alijäämähyvitys on kuitenkin ensiasunnon ostaneille 32 % (normaalisti 30 %).

Tuon 32 % alijäämähyvityksen saa käyttöönsä enintään ensiasunnon käyttöönottovuodelta ja yhdeksältä seuraavalta vuodelta.

Kannattaa huomata, että ensiasunnon peruskorjaukseen otettu laina on tavanomaista asuntolainaa ilman tätä lisähyötyä verotuksessa.

Myös ensiasuntolainan korkovähennys poistuu vuoden 2023 alussa.

Tulonhankkimislainan korkovähennys on 100 %

Tulonhankkimistarkoituksessa otetun lainan korot saa vähentää verotuksessa kokonaan.

Tulonhankkimislaina voi olla vaikkapa traktorilaina, jos verovelvollisella on maa- tai metsätila, minkä avulla hän hankkii veronalaista tuloa.

Myös sijoitusasuntolaina on tulonhankkimislaina.

Sijoitusasuntolainan korot vähennetään ensin pääomatuloista, joita ovat esimerkiksi asunnosta saadut vuokratulot. Jos pääomatuloja ei ole tarpeeksi, syntyy alijäämä, mistä 30 % vähennetään ansiotulojen verosta.

Opintolainavähennys ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneille ja ajoissa valmistuneille

Jos olet aloittanut korkeakouluopintosi ennen 1.8.2014 ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainavähennyksen. Kolmas ehto on se, että sinulla on opintolainaa yli 2500 euroa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun lyhennät pankille opintolainaasi, maksat opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja.

Opintolainavähennykseen oikeutetut ovat saaneet automaattisesti päätöksen opintolainavähennyksestä.

Opintolainavähennys on ollut 30 % siitä opintolainanmäärästä, mikä ylittää alarajan 2500 euroa.

(Nykyisin käytössä on opintolainahyvitys. Mahdollisuus opintolainahyvitykseen koskee korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakouluopintonsa aikaisintaan 1.8.2014.)

Remonttilaina voi oikeuttaa verovähennykseen

Remonttilaina on tyypillisesti vakuudeton tai vakuudellinen kulutusluotto, jonka kuluja ei voi vähentää verotuksessa.

Mikäli remonttilaina saadaan osaksi asuntolainaa, vähennys onnistuu välillisesti vielä vuonna 2022, jolloin asuntolainan korkovähennyksen määrä on 5 %.

Asuntolainaan voidaan yhdistää omakotitalon tai asuinhuoneiston peruskorjausta varten otettu laina. Peruskorjaus tarkoittaa esimerkiksi katto- tai putkiremonttia.

Jos asut asuinhuoneistossa, minkä peruskorjaus on maksettu taloyhtiölainalla, voit ottaa osuutesi taloyhtiölainasta omiin nimiin. Saatat saada lainan siten halvemmalla, minkä lisäksi voit hyötyä verovähennyksestä.

Jos olet muuttamassa uuteen asuntoon ja haet sitä varten asuntolainaa, voit mahdollisesti yhdistää asuntolainaan myös esimerkiksi asunnon pintaremonttiin tarvitsemasi lainan osuuden. Siten pääsisit hyödyntämään korkovähennystä. Tästä asiasta kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin.

Jos olet myymässä asuntoasi, ennen kuin olet asunut siinä kaksi vuotta, joudut maksamaan mahdollisesta myyntivoitosta veroa.

Voit kuitenkin vähentää asunnon perusparannusmenotomistusajaltasi, jos olet remontoinut huoneistoa tai rakennusta. Perusparannus tarkoittaa rakennuksen tai huoneiston muuttamista aiempaa tasokkaammaksi (esimerkiksi parvekelasien asentamista).

Sijoitusasunnon remonttilaina

Jos sijoitusasunnon peruskorjausremontti on maksettu taloyhtiölainalla, mikä on tuloutettu taloyhtiön kirjanpidossa, ovat lainanlyhennykset (eli rahoitusvastikkeet) kokonaan verovähennyskelpoisia. Tämä koskee siis myös korkoja.

Sijoitusasunnon perusparannusmenot ovat verovähennyskelpoisia. Ne voi vähentää joko vuosittaisina poistoina tai luovutusvoittoveroa laskettaessa.

Sijoitusasunnon vuosikorjauskulut voi vähentää vuokratulosta sinä vuonna, jolloin remontti on maksettu. Vuosikorjausta on esimerkiksi seinien maalaaminen tai keittiönkaappien uusiminen.

Tällaisiakin remontteja varten otetut lainat ovat tulkittavissa tulonhankkimistarkoituksessa otetuiksi lainoiksi, joiden korot ovat verovähennyskelpoisia.

Kotitalousvähennys

Muista kotitalousvähennys remontin työn osuudesta, jos remontoit omaa asuntoasi tai vapaa-ajan asuntoasi. Kotitalousvähennys ei kuitenkaan koske sijoitusasunnon remontoimista.

Kotitalousvähennyksen määrä vuonna 2022 on 40 % työn osuudesta, jos olet ostanut remontin yritykseltä.

Jos palkkasit remonttia varten työntekijän, voit vähentää verotuksessasi 15 % työntekijän palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen maksimimäärä vuonna 2022 on 2250 euroa per henkilö. Pariskunta voi saada kotitalousvähennystä yhteensä 4500 euroa.

Kotitalousvähennyksen omavastuuosuus on 100 euroa henkilöltä.