Arvonlisäveroprosentti nousee Suomessa 25,5 prosenttiin: Yhteiskunnallisten vaikutusten analyysi

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, joka sisältyy lähes kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin Suomessa. Se on osa yritysten ja yhteisöjen myyntihintaa ja peritään lopulliselta kuluttajalta. Yritykset keräävät ALV valtiolle, mutta eivät maksa sitä itse, jos ne pystyvät vähentämään sen omista ostoksistaan.

Suomen arvonlisäverojärjestelmä toimii progressiivisesti usean eri verokannan kautta:

 • Yleinen verokanta: Tämä on useimpien tuotteiden ja palvelujen verokanta, joka on ollut 24 prosenttia vuodesta 2013.
 • Alennetut verokannat: Tietyille hyödykkeille, kuten elintarvikkeille ja ravintolapalveluille, sovelletaan 14 prosentin alv-kantaa. Kirjat, lääkkeet ja muut kulttuuripalvelut kuuluvat 10 prosentin verokantaan.
 • Nollaverokanta: Joissakin tapauksissa, esimerkiksi vientikaupassa, sovelletaan 0 prosentin alv-kantaa.

Arvonlisäveroa koskeva lainsäädäntö perustuu arvonlisäverolakiin, joka määrittelee, kuinka ALV peritään ja tilitetään. Kaikki yritykset, joiden vuosittainen myynti ylittää rekisteröinnin alarajan, joka on 10 000 euroa, ovat velvollisia rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisiksi.

Näiden periaatteiden mukaisesti, arvonlisäverotus vaikuttaa jokaisen Suomessa asuvan ihmisen arkeen lisäten tuotteiden ja palveluiden hintoja kuluttajille. Vuonna 2024 yleinen verokanta on määrätty nousemaan nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Verotuksen vaikutukset kuluttajahintoihin

Kun arvonlisäveroprosentti Suomessa nousee 25,5 prosenttiin, se vaikuttaa suoraan monien tuotteiden ja palveluiden hintoihin.

Hintatason muutoksen ennakointi

Arvonlisäveron korotus heijastuu välittömästi kulutushyödykkeiden ja palveluiden hintoihin. Esimerkiksi, jos tuotteen hinta ennen veron korotusta on 100 euroa, veronkorotuksen myötä sen loppuhinta nousee 101,21 euroon. Tämä laskelma perustuu oletukseen, että yritykset siirtävät veronkorotuksen täysimääräisenä kuluttajahinnastoonsa.

Ostovoiman muutokset

Kuluttajien ostovoimaan korkeampi arvonlisävero vaikuttaa negatiivisesti. Ostovoiman heikentyessä käytettävissä oleva tulo vähenee, mikä saattaa johtaa kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksiin. Kalliimpia tuotteita ja palveluita saatetaan harkita tarkemmin, ja kuluttajat voivat siirtyä kohti edullisempia vaihtoehtoja.

Ostovoiman muutos voi johtaa myös siihen, että kuluttajat alkavat hakea edullisempia rahoitusvaihtoehtoja, kuten lainoja, joiden korko on matalampi, jotta he voivat säilyttää elintasonsa tai tehdä suunnitellut hankinnat. Paras lainavertailu voi olla tässä tilanteessa kuluttajille erittäin tärkeä työkalu.

Vaikutukset yrityksiin

Yleisen arvonlisäverokannan korotus Suomessa 24 prosentista 25,5 prosenttiin tuo mukanaan selkeitä muutoksen tuulia yritysmaailmaan. Tämä muutos vaatii yrityksiltä erityistä huomiota heidän kustannusrakenteeseensa, kilpailukykyynsä sekä tulevaisuuden investointeihinsa ja työllisyysnäkymiinsä.

Kustannusrakenteen uudelleenarviointi

Yritysten on arvioitava uudelleen kustannusrakennettaan, sillä arvonlisäveron korotus vaikuttaa monin tavoin niin ostettavien tuotantopanosten hintoihin kuin myytävien tuotteiden ja palveluiden kustannuksiin. Tarkkaa analyyttista lähestymistapaa tarvitaan arvioitaessa, kuinka suuri vaikutus veronmuutoksella on yrityksen yleisiin toimintakuluihin.

Kilpailukyvyn ja hinnoittelun uudelleenharkinta

Arvonlisäveron nousu voi vaatia yrityksiä harkitsemaan uudelleen hinnoitteluaan. Tämä voi koskea niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin markkinoille suunnattuja tuotteita ja palveluita. Keskeistä on löytää tasapaino asiakkaiden ostokyvyn ja yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen välillä.

Investointien ja työllisyyden mahdolliset muutokset

Arvonlisäveron korotuksen pitkän aikavälin seurauksena voi olla muutoksia yritysten investointisuunnitelmiin ja mahdollisesti työllisyyteen. Etenkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä voi olla vähemmän varaa investointeihin, jotka ovat elintärkeitä niiden kasvulle ja kehitykselle, ja tämä voi joissain tapauksissa johtaa työpaikkojen vähentämiseen.

Valtion ja kuntien talous

Arvonlisäveron korotus Suomessa 24 prosentista 25,5 prosenttiin tuo merkittäviä muutoksia valtion ja kuntien taloudelle. Se vaikuttaa suoraan verotuloihin ja julkisten palveluiden rahoitukseen.

Verotulot ja julkisen talouden tasapaino

Arvonlisäveron nousun myötä valtion verotulot kasvavat, mikä voi auttaa tasapainottamaan julkista taloutta. Hallitus on ilmoittanut, että korotuksen odotetaan tuovan lisää tuloja valtion kassaan, mikä vahvistaa taloutta. Tämä voi edesauttaa julkisen talouden kestävyyttä ja velkaantumisen hillintää lyhyellä tähtäimellä. Lisäksi, kuntien saamat arvonlisäverotulot ovat merkittävä rahoituslähde, joten prosentin nousu vaikuttaa myös niiden taloudelliseen tilanteeseen.

Julkisten palveluiden rahoitus

Korkeampi arvonlisävero voi johtaa suurempiin käytettävissä oleviin varoihin julkisten palveluiden, kuten terveydenhuollon, koulutuksen ja infrastruktuurin rahoituksessa. Tämä tarkoittaa, että kuntien mahdollisuudet ylläpitää ja parantaa näitä palveluita voivat parantua. On kuitenkin huomioitava, että veronkorotus saattaa myös lisätä elinkustannuksia ja siten kasvattaa paineita julkisten palveluiden kysyntään.

Arvonlisäverotuksen sosiaaliset vaikutukset

Kun arvonlisäveroprosentti nousee Suomessa 25,5 prosenttiin, se vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnan sosioekonomiseen rakenteeseen, erityisesti kuluttajien ostovoimaan ja tuloeroihin.

Eri väestöryhmien ostovoiman muutokset

Arvonlisäveron korotuksen myötä kuluttajien ostovoiman odotetaan muuttuvan, sillä tuotteiden ja palvelujen hinnat nousevat. Tämä vaikuttaa eri tavoin eri tulotasoilla oleviin väestöryhmiin. Matalamman tulotason perheet saattavat kokea suhteessa suuremman kuormituksen menoihinsa arvonlisäveron noustessa, mikä vähentää heidän kykyään hankkia välttämättömiä tarvikkeita ja palveluja.

Tuloerojen mahdolliset muutokset

Tuloerojen laajentuminen on yksi mahdollinen seuraus arvonlisäveron korotuksesta. Koska arvonlisävero on välillinen vero, se ei mukaudu tulotasoon, joten se voi kuormittaa suhteellisesti enemmän pienituloisia. Tämä voi johtaa heidän taloudellisen asemansa heikkenemiseen ja siten tuloerojen kasvamiseen. Osa asiantuntijoista uskoo, että pitkällä tähtäimellä nämä muutokset saattavat vaatia kompensatoivien sosiaalipoliittisten toimien käyttöönottoa tasapainottaakseen yhteiskunnan taloudellista koheesiota.

Vaikutukset kansantalouteen

Arvonlisäveroprosentin nousu Suomessa 25,5 prosenttiin voi aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia kansantalouteen, kuten muutoksia kulutuskäyttäytymisessä, inflaation kehityksessä sekä kansainvälisen kaupan dynamiikassa.

Kulutuskäyttäytymisen muutokset

Arvonlisäveron korotus voi johtaa kotitalouksien kulutuksen vähenemiseen, kun tuotteiden ja palveluiden hinnat nousevat. Tämä voi erityisesti näkyä ylellisyystuotteiden ja -palveluiden kysynnän laskuna, koska niiden kysyntä on herkkää hintamuutoksille.

Inflaatioon kohdistuvat vaikutukset

Arvonlisäveron nousu saattaa aiheuttaa lyhyen aikavälin paineita inflaatioon, koska tuottajat ja kauppiaat siirtävät usein veronkorotuksen osittain tai kokonaan kuluttajahintoihin. Tämä voi johtaa laajempaan hintatason nousuun ja ostovoiman heikkenemiseen.

Kansainvälinen kauppa ja vienti

Vientiyritysten kilpailukykyyn arvonlisäveron korotus ei suoraan vaikuta. Tämä johtuu siitä, että vientituotteita myytäessä arvonlisävero ei yleensä sisälly hintaan. Sen sijaan tuontituotteiden kallistuessa kotimainen tuotanto saattaa nähdä kysynnän kasvua. Tämä voisi edistää kansallista tuotantoa.

Peruskorjauslaina Ratkaisut: Kodin Kunnostuksen Rahoitus Vinkit

Peruskorjauslaina on juuri sitä varten, kun kotisi kaipaa kattavaa remonttia. Tämä rahoitusmuoto auttaa sinua uusimaan asuntosi pinnat ja rakenteet, tuoden ne ajan tasalle.

Näin se toimii:

 • Hakeminen: Voit hakea peruskorjauslainaa useimmilta pankeilta tai rahoituslaitoksilta. Monet palveluntarjoajat tarjoavat helppoa kilpailutusta verkossa.
 • Ehdot: Lainan ehdot vaihtelevat tarjoajan mukaan. Korko, takaisinmaksuaika ja lainasumma ovat avainasioita, jotka sinun tulisi selvittää.

Mitä peruskorjauslainalla voi rahoittaa?

Lainaehdot tiivistettynä:

 • Lainasumma: Riippuu remontin laajuudesta sekä omasta taloudellisesta tilanteestasi.
 • Laina-aika: Voi vaihdella 1–30 vuoden välillä.
 • Korko: Muuttuva, yleensä mainittu prosentteina.
 • Vakuudet: Joissain tapauksissa peruskorjauslaina vaatii vakuuden.

Tarkista lainatarjouksen tiedot huolellisesti, jotta ymmärrät, mitä sitouduit. Muista, lainan hakeminen ei vielä sido sinua mihinkään, joten sinulla on vapaus tutustua rauhassa eri vaihtoehtoihin.

Hakuprosessi ja vaatimukset

Kun olet päättänyt hakea peruskorjauslainaa, sinun on hyvä tietää, miten hakuprosessi etenee ja mitä siltä vaaditaan. Tarkastelemme nyt askel askeleelta mitä prosessiin sisältyy.

Hakukelpoisuus

Ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen, varmista, että täytät kaikki lainanantajien hakukelpoisuusvaatimukset. Tyypillisesti sinun tulee:

 • Olla vähintään 18-vuotias.
 • Olla Suomen kansalainen tai sinulla on vakinainen oleskelulupa maassa.
 • Osoittaa säännöllisiä tuloja, jotka riittävät lainan takaisinmaksuun.
 • Olla luottokelpoinen, eli sinulla ei ole maksuhäiriömerkintöjä.

Tarvittavat asiakirjat

Seuraavaksi, kerää kaikki tarvittavat asiakirjat lainahakemustasi varten. Näitä voivat olla:

 • Henkilöllisyystodistuksen kopio (passi tai henkilökortti).
 • Todisteet tuloistasi, kuten palkkalaskelmat tai verotiedot.
 • Tiedot nykyisistä luotoistasi ja velvoitteistasi.
 • Tarjous tai suunnitelma peruskorjauksesta, jos saatavilla.

Hakemuksen käsittely

Kun olet lähettänyt hakemuksen kaikkine tarvittavine dokumentteineen, lainanantaja aloittaa hakemuksen käsittelyn. Voit odottaa:

 • Käsittelyvaiheessa hakemuksesi ja liitteiden tietoja tarkistetaan.
 • Saat usein alustavan lainapäätöksen nopeasti, joskus jopa samana päivänä.
 • Lopullisen päätöksen ja lainatarjouksen saat, kun kaikki tiedot on varmistettu ja arvioitu.

Lainan ehdot

Kun tutkit vaihtoehtoja peruskorjauslainan ottamiseen, on olennaista tuntea lainan ehdot, joihin kuuluu lainan määrä, korko ja vakuudet.

Lainan määrä ja laajuus

Lainan suuruus voi vaihdella tarpeesi mukaan, tyypillisesti 500 – 60 000 euron välillä. Tämä tarkoittaa, että voit räätälöidä lainan peruskorjauksen laajuuden ja tarpeidesi mukaan.

Korko ja takaisinmaksuaika

Koron määrä vaihtelee lainantarjoajasta riippuen. Esimerkiksi lähtötason korko voi alkaa **alk. 4,5 % **. Takaisinmaksuaika on joustava ja voi vaihdella lyhyistä muutaman vuoden jaksoista aina 20-30 vuoden laina-aikoihin.

Vakuudet

Vaikka jotkin lainantarjoajat voivat tarjota peruskorjauslainoja ilman vakuuksia, usein lainan saaminen edellyttää jonkinlaista vakuutta. Tämä voi olla esimerkiksi kiinteistö tai muu omaisuus, joka turvaa lainan takaisinmaksun laina-ajan yli.

Lainan käyttökohteet

Peruskorjauslainan avulla voit kattaa isompia remonttikuluja, olipa kyseessä sitten asunto-osakeyhtiön tarvitsemat peruskorjaukset tai omakotitalosi remontointi. Laina tuo joustavuutta rahoitukseesi ja mahdollistaa laajempienkin projektien toteuttamisen.

Asunto-osakeyhtiön peruskorjaukset

Peruskorjauslaina on hyödyllinen työkalu erityisesti silloin, kun asunto-osakeyhtiössä kaivataan laajoja remontteja. Näihin kuuluvat esimerkiksi putkiremontti, julkisivuremontti tai hissin uusiminen. Yhtiölaina jaetaan oikeudenmukaisesti asuntojen neliömäärän mukaan, ja se lisätään osakkeenomistajan kuukausittaiseen vastikkeeseen.

Omakotitalon peruskorjaukset

Oman kodin kunnostukseen otettava peruskorjauslaina auttaa sinua rahoittamaan esimerkiksi katon uusimisen, kosteusvaurioiden korjailun tai laajemmat muutostyöt. Lainan turvin voit toteuttaa muutokset kerralla eikä sinun tarvitse viivyttää korjaustöitä taloudellisista syistä.

Verotus ja vähennysoikeudet

Kun saat peruskorjauslainaa kotisi remonttia varten, verotukselliset etusi tulevat ajankohtaisiksi. Voit hyödyntää osan lainan koroista verovähennyksenä. Tämä tarkoittaa, että kun maksat lainasi korkoja, pienennät samalla verotettavaa tuloasi.

Tärkeää muistaa:

 • Lainan on oltava otettu perheesi vakituisen asunnon hankintaan tai juuri peruskorjausta varten.
 • Asuntolainan korkovähennysoikeus on supistunut vuodesta 2012 lähtien, joten vähennyksen määrä ei ole entisellään.

Vähennysoikeuden näkökulmasta on olennaista tunnistaa kaksi kategoriaa:

 • Tulonhankkimisvelka: Tähän sisältyy laina, joka kohdistuu veronalaiseen tulon hankkimiseen.
 • Asuntovelka: Tämä viittaa lainaan, joka on otettu vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen.

Miten vähentyvät?

 1. Tilanteestasi riippuen, korkojen vähennyskelpoisuus voi olla joko kokonainen tai osittainen.
 2. Vähennyksen suuruus määräytyy lainasopimuksessa sovittujen korkojen ja voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti.

Muista, että verotuksen säännöt voivat muuttua, joten on viisasta tarkistaa ajantasaiset ohjeet aina Verohallinnon sivuilta tai konsultoida veroneuvojaa. Näin varmistat, että teet vähennykset oikein ja hyödynnät kaikki mahdolliset verohyödyt, joita lainasi sinulle tarjoaa.

Peruskorjauslainan rahoitusvaihtoehdot

Peruskorjauslaina auttaa sinua rahoittamaan kodin perusparannukset, kuten lämmitysjärjestelmän päivityksen tai kattoremontin. Voit valita rahoitusvaihtoehdon oman tarpeesi mukaan ja hakea lainaa useilta rahoituslaitoksilta.

Kilpailutettu lainavertailu

 • Hae lainatarjouksia useilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta
 • Vertaa lainaehtoja ja kustannuksia, kuten korkoja ja maksuja läpinäkyvästi

Omistusasunnolle suunnatut lainat

 • Lainaa voi hakea omistusasunnon peruskorjaukseen
 • Lainasummat vaihtelevat tyypillisesti 500 ja 60 000 euron välillä
 • Usein edellytetään vakuuksia

Erikoistuneet palvelut

 • Netissä toimivat palvelut etsivät parhaat lainavaihtoehdot puolestasi
 • Nopea hakemus ja luottopäätös, mahdollista saada rahoitus nopeastikin

Joustavat takaisinmaksuehdot

 • Laina-aika valittavissa oman elämäntilanteen mukaan, usein 1-30 vuotta

Ennen lainan hakemista, varmista, että kaikki tarvittavat luvat peruskorjaukseen ovat kunnossa. Ota huomioon, että lainan ehdot ja korot voivat vaihdella paljonkin eri tarjoajien välillä, joten lainavertailu kannattaa. Lainan kilpailuttaminen auttaa sinua löytämään edullisimman vaihtoehdon peruskorjaustasi varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on peruskorjauslaina?

Peruskorjauslaina on rahoitusväline, jonka tarkoituksena on kattaa kotisi kunnostus- ja perusparannustöiden kustannuksia. Se on kuin rakennusprojektiisi räätälöity tukipaketti.

Miten kotitalousvähennys vaikuttaa peruskorjauslainaan?

Kotitalousvähennys on verohelpotus, jonka saat työn kustannuksista. Voit vähentää 40% työn hinnasta verotuksessa, mutta muista, että sinulla on 100 euron omavastuu. Vuonna 2023 vähennystä saat enintään 2250 euroa henkilöltä.

Mitä tietoja minun pitää antaa lainahakemuksessa?

Lainahakemuksessa sinulta kysytään perustietoja, kuten henkilökohtaisia tietoja ja taloudellista tilannetta. Luotonantaja tarkistaa tulotasosi ja voi pyytää täydentäviä tietoja.

Onko peruskorjauslainahakemuksen lähettäminen sitovaa?

Ei ole. Lähettämällä hakemuksen et sitoudu mihinkään ja hakeminen on usein maksutonta. Hakemukset toimitetaan eteenpäin yleensä useammalle pankille, jotta voit vertailla saatavilla olevia tarjouksia.

Miten pankki käyttää tietojani?

Pankki kerää tietoja varmistaakseen, että pankkipalveluita käytetään asianmukaisesti. Se kysyy taloudellisesta asemastasi, verovelvollisuudestasi ja muista tärkeistä seikoista. Älä huolestu, tämä on normaalia prosessia, ja se auttaa pankkia palvelemaan sinua paremmin.

Mitä yhteistä on verovapaiden kasinopelien ja vähennyskelpoisten remonttien markkinoinnissa?

Rahapeliyhtiöt ja remonttifirmat toimivat aloilla, joilla yritysten välinen kilpailu on kiivasta. Yritysten on siis kiinnitettävä runsaasti huomiota markkinointiin, jotta ne erottuisivat joukosta ja saisivat asiakkaat kiinnostumaan palveluistaan.

Sekä rahapeli- että remonttiyrityksillä on käytössään aivan erityinen valttikortti, jonka ympärille markkinointisuunnitelma kannattaa rakentaa. Verovapaiden nettikasinoiden asiakkaat saavat voittonsa puhtaana käteen, ja remonttifirmojen asiakkaat voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen.

Tässä artikkelissa tutkimme, miten peli- ja remonttialan yritykset hyödyntävät veroetuja markkinoinnissaan. Selvitämme myös, käyttävätkö yritykset samanlaisia markkinointitapoja.

Markkinoinnissa korostuu mahdollisuus säästää veroissa

Mainonnan tarkoituksena on saada kuluttaja ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Tavoitteeseen voidaan päästä monellakin keinolla, mutta yksi tehokkaimmista markkinointitavoista on asiakkaan järkeen vetoaminen.

Taitavasti laadittu mainos saa kuluttajan uskomaan, että on järkevää ryhtyä juuri tämän yrityksen asiakkaaksi.

ETA-alueen rahapeliyhtiöt korostavat verovapauttaan

Kun rahapeliyhtiö toimii minkä tahansa Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan lisenssillä, sen asiakkaat saavat voittonsa verottomina (Tietolähde: Turvallisetkasinot.com). Tätä tietoa hyödynnetään rahapelimarkkinoinnissa runsaasti, sillä kyseessä on pelaajien kannalta erittäin merkityksellinen asia.

Monet rahapeliyhtiöt tekevät yhteistyötä pelaajille suunnattujen verkkosivustojen kanssa. Näillä sivustoilla julkaistuissa arvosteluissa kerrotaan aina, onko pelisivusto verovapaa vai ei. Usein arvostelija selittää lukijalle, kuinka mahtavaa on saada kaikki voitot puhtaana käteen.

Verovapaat rahapeliyhtiöt korostavat mielellään myös sitä, että ne sopivat hyvin suomalaisille. Nimitys ”suomalaiset kasinot” tulee netissä vastaan tuon tuostakin, vaikka pelisivustojen lisenssit tulevatkin Maltalta ja Virosta. Verovapaus on kaiken perusta, sillä ilman sitä peliyhtiöiden olisi turha yrittää mainostaa suomalaisuuttaan.

Remonttifirmat kertovat asiakkailleen kotitalousvähennyksestä

Remonttialan yritykset tiedottavat ahkerasti mahdollisuudesta laittaa osa remontin hinnasta verovähennyksiin. Lyhyimpiinkin mainoksiin saadaan usein mahtumaan ainakin kehotus ”Muista kotitalousvähennys”. Jo tämäkin saa kuluttajan suhtautumaan yritykseen ja tulevaan remonttiin positiivisesti, kun luvassa on verovähennyksiä.

Monet remonttifirmat kokoavat nettisivuilleen tietopaketin kotitalousvähennyksestä. Siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi, mistä kustannuksista kotitalousvähennystä voi saada. Mukana on yleensä esimerkkejä ja laskelmia, joista asiakas näkee, paljonko hän voi säästää veroissa.

Markkinointiin liittyviä sääntöjä tulee noudattaa tarkasti

Rahapeli- ja remonttiyrityksiä yhdistää sekin, että niiden on oltava tarkkana markkinointiin liittyvien lakien ja sääntöjen kanssa. Veikkauksen monopolin vuoksi ulkomaiset rahapeliyhtiöt eivät saa markkinoida pelejään suoraan suomalaisille. Niiden on siis turvauduttava epäsuorasti tapahtuvaan mainontaan internetissä.

Remonttifirmat puolestaan saavat mainostaa palveluitaan täysin laillisesti, mutta niidenkin on kiinnitettävä huomiota kotitalousvähennykseen liittyviin sääntöihin. Kuten kaikki verotukseen liittyvät asiat, myös kotitalousvähennys on melko monimutkainen kokonaisuus.

Verottajan sivustolta löytyy hirvittävän pitkä selostus siitä, mihin tarkoitukseen kotitalousvähennystä saa käyttää.

Osa säännöistä tuntuu suorastaan järjenvastaisilta:

 1. Saat kotitalousvähennystä oven maalauttamisesta, kunhan ovea ei viedä maalattavaksi kodin ulkopuolelle
 2. Et saa kotitalousvähennystä uudisrakentamisesta, paitsi jos kyseessä on terassi, patio, aita, valokatos tai laituri
 3. Esimerkiksi terassi ei saa olla lämpöeristetty

Remonttifirman on tunnettava säännöt, jotta se ei tule luvanneeksi asiakkaalle verovähennystä, jota hän ei todellisuudessa saa.

Käyttävätkö rahapeliyhtiöt ja remonttifirmat samoja mainostyyppejä?

Tutkimme seuraavaksi, hyödyntävätkö rahapeli- ja remonttiyritykset samoja mainostyyppejä. Käytämme apuna Juha Pudassalon opinnäytetyötä, jossa esitellään markkinoinnissa käytettäviä mainostyyppejä.

Advertoriaalimainonta

Advertoriaalimainonnalla tarkoitetaan perinteisiä mainoksia, joita yritykset laittavat sanomalehtiin tai nettiin. Suomen rahapelilainsäädännöstä johtuen ulkomaiset peliyritykset eivät voi hyödyntää tätä mainostyyppiä. Vain Veikkaus saa julkaista mainoksiaan lehdissä ja televisiossa, eikä netissä mainostaminenkaan ole lain mukaan sallittua.

Remonttiyrityksille advertoriaalimainonta on tärkeää, sillä perinteiset lehtimainokset vetoavat edelleen etenkin vanhempiin kuluttajiin. Mainos esimerkiksi paikallislehden etusivulla osuu varmasti kohderyhmän silmiin.

Natiivimainonta

Nettitekstit ovat tehokas markkinointikeino, sillä ne voidaan laatia niin, ettei kuluttaja edes tunnista niitä mainoksiksi. Natiivimainonta voi olla sanomalehden artikkelia muistuttava teksti, jossa annetaan tietoa aiheesta ja suositellaan hienovaraisesti tiettyä yritystä.

Peliyhtiöt hyödyntävät natiivimainontaa paljonkin, koska suora mainonta on niiltä kiellettyä. Netistä löytyy monia pelaajille suunnattuja sivustoja, joissa esitellään pelejä ja pelisivustoja. Suuri osa näistä sivustoista sisältää maksettua mainontaa.

Myös remonttifirmat voivat julkaista lehdissä natiiviartikkeleita, joissa kerrotaan esimerkiksi keittiöremontin vaiheista. Natiivimainonnassa toimivat hyvin ennen ja jälkeen -kuvat, joiden avulla yritys voi kertoa osaamisestaan.

Sponsorointi

Sponsoriksi ryhtymällä yritys saa näkyvyyttä, ja esimerkiksi lasten jalkapallojoukkueen tukeminen auttaa positiivisen imagon luomisessa. Remonttifirmoille sponsorointi sopii hyvin, sillä suomalaiset arvostavat urheilun ja kulttuurin tukijoita.

Rahapeliyhtiöiltä tämäkin mainontatapa on kielletty, mutta muutamat yritykset ovat siitä huolimatta etsineet yhteistyökumppaneita Suomesta. Jopa museoita on yritetty saada markkinoimaan rahapelejä.

Tuotesijoittelumainonta

Tuotesijoittelumainonnalla tarkoitetaan yleensä televisio-ohjelmaan sijoitettua mainosta. Esimerkiksi kotimaisen saippuasarjan henkilöt voisivat vierailla nettikasinolla ja voittaa sieltä paljon rahaa. Tällainen mainos saattaisi olla tehokas, mutta poliisi ottaisi takuuvarmasti yhteyttä lainvastaiseen markkinointiin syyllistyneeseen yritykseen.

Remonttifirmojen mainontaa voi hyvin sijoittaa esimerkiksi television remonttiohjelmiin. Niihin täytyy kuitenkin laittaa ilmoitus siitä, että ohjelma sisältää tuotesijoittelua.

Vaikuttajamarkkinointi

Yritys voi pyytää some-vaikuttajia kertomaan palveluistaan ja suosittelemaan niitä seuraajilleen. Rahapeliyritykset käyttävät tätä markkinointitapaa ahkerasti, sillä pelien esitteleminen sopii hyvin monien some-vaikuttajien sisältöjen joukkoon. Tämäkään mainontatapa ei kuitenkaan ole täysin laillinen, ja viime aikoina viranomaiset ovat puuttuneet somessa tapahtuvaan rahapelimarkkinointiin entistä tiukemmin.

Remonttiyrityksille vaikuttajamarkkinointi on sallittu ja toimiva mainontatapa. Kun some-julkkis esittelee vaikkapa uutta keittiötään, innostuvat seuraajatkin teettämään remontin samalla firmalla.

Yhteenveto

Sekä rahapeli- että remonttiyritykset korostavat markkinoinnissaan asiakkaan saamia veroetuja. Yritykset kertovat yksityiskohtaisesti voittojen verovapaudesta ja kotitalousvähennyksen avulla saaduista säästöistä.

Rahapeli- ja remonttiyritykset käyttävät osittain samoja mainontatapoja. Etenkin natiivimainonta ja vaikuttajamarkkinointi soveltuvat molempien käyttöön. Rahapeliyrityksillä on kuitenkin huonommat mahdollisuudet mainostaa palveluitaan, koska Suomen lainsäädäntö estää useimpien markkinointikeinojen käytön.

Milloin remontti vaatii valvojan? – Näin tunnistat tarpeen ammattilaiselle!

Kun suunnittelet remonttia, on tärkeä ymmärtää valvojan roolin merkitys ja milloin valvonnan käyttö on lain mukaan pakollista. Valvojalla on keskeinen rooli remonttiprojektin onnistumisen kannalta.

Valvojan rooli ja vastuut

Valvoja varmistaa, että remontti toteutetaan suunnitelmien, rakennusmääräysten ja voimassa olevien vaatimusten mukaisesti. Valvojan vastuut kattavat useita osa-alueita:

 • Tehtävien tarkkailu: Valvojan tulee seurata, että remonttityöt suoritetaan laadukkaasti ja asianmukaisesti.
 • Raportointi: Tietoja remontin edistymisestä ja mahdollisista ongelmista raportoidaan säännöllisesti.

Valvojan tehtävä on laaja ja tärkeä, varmistaen, että remontti sujuu suunnitelmien mukaan ja lopputulos on laadukas.

Milloin valvoja on pakollinen

Valvojan pätevyys ja remontin valvonnan tarve riippuvat remontin laajuudesta. Joissakin tapauksissa valvonnan tarve määritetään lainsäädännöllä:

 • Suuret remontit: Kuten putkiremontit, julkisivuremontit, ja muut vastaavat laajat korjaushankkeet, vaativat pätevän valvojan.
 • Erityisvaatimukset: Esimerkiksi silloin, kun remontti vaikuttaa rakennuksen kantaviin rakenteisiin tai on muuten rakennusluvan varainen.

Valvojan käyttö on suositeltavaa myös pienemmissä remonteissa, vaikkakaan ei pakollista, sillä ammattilainen auttaa varmistamaan remontin laadun ja säästämään aikaa sekä kustannuksia pitkällä tähtäimellä.

Valvojan pätevyysvaatimukset

Kun ryhdyt remonttiin, on tärkeää varmistaa, että valitsemasi valvoja on pätevä. Valvojan tehtävänä on huolehtia, että remontti toteutetaan suunnitelmien, lainsäädännön ja rakennusmääräysten mukaisesti. Pätevän valvojan tunnistat seuraavista kriteereistä:

 • Koulutus: Valvojalla tulisi olla tehtävään soveltuva rakennusalan koulutus.
 • Kokemus: Valvojan on hyvä olla hankkinut riittävästi kokemusta vastaavanlaisista remonttihankkeista.

Tarkista nämä asiat valvojan pätevyydestä:

 1. Hyväksyntä: Taloyhtiöissä valvojan tulee olla taloyhtiön hyväksymä.
 2. Koulutus: Selvitä valvojan koulutustausta ja varmista, että hänellä on ajantasainen tieto alalta.
 3. Kokemus: Kysy valvojan aikaisemmista hankkeista ja referensseistä.
 4. Koulutuspäivitykset: Rakennusalan säännöstöt ja määräykset uudistuvat, joten valvojan tulisi pitää yllä osaamistaan säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Muistathan, että valvojan asiantuntemuksella voi olla merkittävä vaikutus remonttisi laatuun ja lopputulokseen. Valvojan avulla voit olla varma, että remonttityö vastaa niin odotuksiasi kuin alan vaatimuksiakin.

Erityistä huomioitavat remontit

Kun suunnittelet remonttia, on tärkeää tunnistaa ne tilanteet, joissa valvojan palkkaaminen on suositeltavaa tai jopa välttämätöntä. Erityisesti suuremmat remontit, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen rakenteeseen tai turvallisuuteen, kaipaavat ammattilaisen silmää.

Näissä tapauksissa tarvitset yleensä valvojan:

 • Rakenteelliset muutokset: Esimerkiksi kantavien seinien poistaminen.
 • LVIS-työt: Lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärityöt.
 • Kylpyhuoneremontit: Märkätilojen remontointi on aina luvanvaraista toimintaa.
 • Julkisivuremontit: Ne voivat vaikuttaa talon ulkonäköön ja rakenteelliseen eheyteen.

Taulukko: Koska remontti vaatii valvojan

Remontin tyyppiValvoja tarvitaan?
PintaremonttiEi yleensä tarvita
KylpyhuoneremonttiKyllä, vesieristyksien takia
LaajennusremonttiKyllä, rakenteellisten muutosten takia
SähkötyötUsein, turvallisuussyistä

Muista, että valvojan käyttö lisää turvallisuutta ja varmistaa, että remontti noudattaa kaikkia lainsäädännön vaatimuksia ja standardeja. Valvoja auttaa välttämään myös mahdolliset virheet ja lisäkustannukset. Omakotitaloissa sekä asunto-osakkeissa remonttien valvonta on asukkaan vastuulla, joten ammattilaisen valitseminen valvojaksi takaa mielenrauhaa remontin aikana.

Asuinrakennusten remonttien valvonta

Remontin aikana on tärkeää, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Valvojan rooli on taata, että remontti toteutetaan lakiin ja hyvään rakennustapaan vedoten. Joten, milloin tarvitset valvojan?

 • Pienet pintaremontit: Yleensä eivät vaadi valvojaa.
 • Laajemmat remontit: Kuten putkiremontti tai julkisivuremontti, kylläkin valvonnan piiriin.

Valvoja on puolueeton asiantuntija, jonka tehtävä on varmistaa, että kaikki tehdään oikein ja turvallisesti. Valitse valvoja, jolla on kokemusta ja osaamista juuri sinun remonttisi tarpeisiin.

Valvonnan tiheys vaihtelee:

 • Yksittäisen huoneiston remontti: 1–2 valvontakäyntiä
 • Koko taloyhtiön remontti: Useampi valvontakerta

Valvonta on laillisesti määrätty taloyhtiön vastuulle tietyissä muutostöissä. Mieti siis tarkkaan, onko remontissasi tarpeen valvojan läsnäolo. Ammattitaitoinen valvoja helpottaa prosessia ja tuo mielenrauhaa sinulle kaikkien vaatimusten täyttymisestä.

Valvonnan merkitys remontin onnistumisessa

Kun ryhdyt remonttiin, valvonnan rooli korostuu. Remontin valvonta on kuin hyvä kartta matkalla; se varmistaa, että liikut oikeaan suuntaan ja pääset perille aikataulussa sekä budjetin puitteissa. Valvojan tehtävänä on toimia sinun silminäsi ja korvinasi työmaalla, varmistaen, että kaikki sujuu niin kuin pitää.

Valvonnan hyödyt:

 • Laadunvarmistus: Remontin aikana tehtävä työ vastaa suunnitelmia ja määräyksiä.
 • Aikataulun seuranta: Projekti pysyy aikataulussa ja mahdolliset viivästykset havaitaan ajoissa.
 • Budjetin hallinta: Valvoja auttaa estämään yllättävät kustannukset ja budjetin ylitykset.
 • Asiantuntemus: Voit saada neuvoja teknisissä kysymyksissä ja ratkaisuissa.
 • Riskienhallinta: Mahdolliset riskit tunnistetaan ja minimoidaan ennen kuin ne muodostuvat ongelmiksi.

Valvojan avulla remonttisi iso kuva pysyy hallinnassasi, ja yksityiskohdat tarkastetaan huolellisesti. Valvoja on puolueeton asiantuntija, jonka tavoitteena on remonttisi onnistuminen. Remontin lopputulos on sinulle tärkeä, ja valvoja tukee sinua huolehtimalla, että työn taso, aikataulut sekä turvallisuusnäkökohdat ovat kohdillaan koko projektiin ajan.

Jos remonttisi koskee märkätiloja tai muutoin rakenteellisia muutoksia, valvojan palkkaaminen on erityisen tärkeää. Se on sijoitus, joka takaa mielenrauhan remontin jokaisessa vaiheessa.

Kunnan määräykset ja ohjeistukset

Kun suunnittelet remonttia, sinun täytyy ottaa huomioon paikalliset rakennusmääräykset ja -ohjeistukset. Jokainen kunta asettaa omat ohjeensa, jotka voivat vaihdella suurestikin.

Selvitä ensin nämä asiat:

 • Toimenpidelupa: Tarvitsetko toimenpideluvan juuri sinun remontillesi?
 • Rakennusvalvontaviranomaisen neuvo: Ota yhteyttä oman kuntasi rakennusvalvontaan saadaksesi tarkkaa tietoa ja hakulomakkeita.

Tarkista kunnan sivuilta tai soita suoraan:

 • Millä tavoin määräykset vaikuttavat valvojan tarpeeseen remontissasi?
 • Onko erityisiä sääntöjä, jotka koskevat vedeneristystä, kun teet kylpyhuoneremonttia?

Muista, että valvojan käyttäminen asiantuntijana voi auttaa varmistamaan, että remontti vastaa kaikkia normeja ja määräyksiä. Rakennusvalvojan tehtävä on valvoa täytäntöönpanoa ja huolehtia laadunvalvonnasta.

Liity kunnan asukasryhmiin ja kysy kokemuksia muiden remonttien valvonnoista, sillä käytännön vinkit ovat kullanarvoisia. Mikäli määräykset ja ohjeet tuntuvat monimutkaisilta, asiantuntijan palkkaaminen saattaa säästää aikaa ja vaivaa pitkällä tähtäimellä.

Valvojan valinta ja toimeksianto

Kun remonttiisi vaatii valvojan, valitsemasi ammattilainen on ratkaisevassa asemassa. Valvojan tehtävä on varmistaa, että remontti täyttää kaikki laatuvaatimukset ja noudattaa voimassa olevia säädöksiä. Tutki huolella valvojien pätevyyksiä ja referenssejä ennen päätöksen tekemistä. Valvojan tulee olla puolueeton ja luotettava.

Toimeksiannon vaiheet:

 1. Etsintä: Aloita valvojan etsiminen ajoissa, jotta löydät sopivan ammattilaisen.
  • Suosituksia voi kysyä tuttavilta tai etsiä verkosta.
  • Tarkista valvojan pätevyys ja kokemus.
 2. Tarjouspyyntö: Lähetä tarjouspyyntö useammalle potentiaaliselle valvojalle.
  • Selitä remontin laajuus ja toivomasi palvelut.
  • Pyydä yksityiskohtainen kustannusarvio.
 3. Vertailu: Vertaa saamiasi tarjouksia.
  • Huomioi kokemus, hinta sekä tarjottu palvelu.
 4. Valinta: Tee päätös valvojan valinnasta.
  • Päätä, kuka vastaa parhaiten tarpeitasi.
 5. Sopimus: Allekirjoita kirjallinen toimeksiantosopimus valitun valvojan kanssa.
  • Sopimus tulisi kattaa tehtävänkuva, aikataulu ja palkkio.

Muista, että hyvällä valvojalla on merkittävä rooli projektisi onnistumisessa. Hän tarkkailee ja ohjaa työn laatua, kommunikoi eri osapuolten välillä ja pitää huolen, että aikataulut pitävät. Valvojan avulla varmistat, että remontti valmistuu halutulla tavalla ja sovitun budjetin puitteissa.

Valvojan vastuuvakuutus

Kun palkkaat valvojan remonttiprojektiisi, on tärkeää varmistaa, että hänellä on voimassa oleva vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus on valvojasi turvana, mikäli remontin yhteydessä ilmenee virheitä tai vahinkoja, joiden seurauksena syntyy kolmansille osapuolille kustannuksia. Tämä on sinun etusi, sillä se suojaa sinua taloudellisilta yllätyksiltä.

Tarkista nämä asiat valvojasi vastuuvakuutuksesta:

 • Voimassaolo: Varmista, että valvojan vakuutus on voimassa koko remonttisi ajan.
 • Peitto: Selvitä, mitä kaikkea vakuutus kattaa. Onko se riittävä mahdollisten vahinkojen varalta?
 • Vakuutusyhtiö: Tiedustele, mikä yhtiö vakuutuksen takana on. Luotettavuus on avainasemassa suojauksessa.

Vastuuvakuutuksen ehdot ja kattavuus voivat vaihdella. Siksi on olennaista keskustella valvojasi kanssa hänen vakuutuksensa yksityiskohdista ennen remontin aloittamista. Vakuutusturva tuo mielenrauhaa ja lisää luotettavuutta remonttisi toteutukseen. Muistathan, että hyvä valvoja on remonttisi laadun tae, ja vakuutus on osa tätä turvaverkkoa.

Valvojan tehtävät ja tehtäväluettelo

Kun ryhdyt remonttiin, valvojan rooli on kriittinen menestyksellesi. Valvoja huolehtii, että kaikki sujuu suunnitelmien ja säännösten mukaan. Sinun projektiisi valvoja tuo asiantuntemusta ja varmistaa laadukkaan lopputuloksen.

Tehtäväluettelo:

Ennen remontin alkua:

 • Tarkista urakkasopimukset ja tekniset piirustukset
 • Varmista, että kaikki tarvittavat luvat on hankittu

Remontin aikana:

 • Laadunvalvonta:
  • Seuraa, että työtä tehdään sopimuksen mukaan
  • Arvioi materiaalien ja työn laatua
 • Aikataulun seuranta:
  • Valvo, että aikataulu pitää
  • Tee tarvittaessa muutoksia aikatauluun
 • Turvallisuus:
  • Tarkista, että työmaan turvallisuusmääräykset täyttyvät

Remontin päätyttyä:

 • Toteuta loppukatselmus varmistaaksesi, että kaikki on viimeistelty asianmukaisesti
 • Varmista, että kaikki loppusiivoukset on tehty ennen projektin hyväksymistä

Valvojan tärkein tehtävä on toimia sinun silminäsi ja korvinasi työmaalla. Hän auttaa kommunikoimaan työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että remonttisi etenee sujuvasti ja tehokkaasti.

Miten rahoittaa remontti? – Vinkit Kodin Kustannustehokkaaseen Uudistukseen

Kun aiot rahoittaa remonttia, sinulla on monia vaihtoehtoja. Tärkeintä on valita rahoitustapa, joka sopii parhaiten sinun taloudelliseen tilanteeseesi sekä remontin laajuuteen. Tässä muutamia yleisiä rahoituskeinoja:

Omien säästöjen käyttö: Käytännöllisin ja edullisin tapa on käyttää omia säästöjäsi. Tämä välttää lainan korot ja muut lainaan liittyvät kulut.

Lainanotto: Voit myös harkita lainan ottamista. Lainoja on erilaisia, joten valitse paras vaihtoehto seuraavista:

 • Vakuudellinen laina: Jos sinulla on vakuutta, kuten asunto, vakuudellinen laina voi tarjota matalamman koron.
 • Vakuudeton laina: Jos vakuuksia ei ole, vakuudeton laina on vaihtoehto, mutta korkeammalla korolla.
 • Asuntolaina: Jos remontti liittyy asuntoosi, voit mahdollisesti lisätä remontin kustannukset asuntolainaan.

Luottokortit: Pienempiin remontteihin voit käyttää luottokorttia, mikä voi tarjota lyhytaikaista rahoitusta.

Erityisrahoitus: Joissain tapauksissa, kuten energiatehokkuutta parantavissa remonteissa, voi saada valtion tukemaa erityisrahoitusta.

Muista vertailla lainojen korkoja, maksuaikoja ja muita ehtoja. Valitse aina vaihtoehto, joka on kustannustehokkain ja joka sopii parhaiten juuri sinun tilanteeseesi.

Omat säästöt ja rahoitusvaihtoehdot

Remontin rahoittamiseen on useita vaihtoehtoja, joista voit valita parhaiten omaan tilanteeseesi sopivan. Omat säästöt antavat sinulle vapautta ja joustavuutta, mutta joskus ne eivät yksin riitä kattamaan koko remontin kuluja.

Säästäminen remonttia varten

Aloittamalla säästämisen hyvissä ajoin voit kerätä tarvittavan summan ilman lisälainan tarvetta. Säästäminen voi vaatia taloudellista kurinalaisuutta ja suunnitelmallisuutta, mutta se on erinomainen tapa varautua tuleviin remontteihin.

Lainan ottaminen

Remonttilainaa voi usein laajentaa kattamaan remontin kustannukset. Lainan etuna on kiinteä korko ja mahdollisuus pitkään maksuaikaan. Lainanhakuprosessiin kuuluu takaisinmaksukyvyn arviointi, joten varmistathan, että taloutesi kestää ylimääräisen lainanoton.

Kulutusluoton käyttäminen

Kulutusluotto on nopea ja joustava tapa rahoittaa remontti, mutta siinä voi olla korkeammat korot verrattuna asuntolainaan. Kulutusluoton saatat saada myös ilman vakuuksia, mikä voi olla kätevää pienemmissä remonteissa.

Joustoluotto

Joustoluotto soveltuu etenkin silloin, kun remontin tarkkaa hintaa on vaikea ennakoida. Se toimii luottorajasi puitteissa, ja maksat korkoa vain nostetun luoton määrästä. Joustoluotossa voit itse vaikuttaa kuukausittaisiin takaisinmaksueriin, mutta muista, että liian pieni kuukausierä voi pidentää laina-aikaa merkittävästi.

Julkiset tukimuodot

Kun pohdit remontin rahoittamista, on hyvä tiedostaa, että tietyissä tapauksissa on mahdollista saada julkista tukea. Eri tukimuotoja tarjotaan esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen ja asumisen kehittämiseen. Tutustumme seuraavaksi kahteen merkittävään tukimuotoon, joista voit hyötyä remontin yhteydessä.

Energia-avustukset

Energia-avustukset ovat tarkoitettu kotitalouksille sekä taloyhtiöille, jotka haluavat parantaa kiinteistönsä energiatehokkuutta. Tällaisen avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), ja sen suuruus riippuu remontin laajuudesta ja kiinteistön energiatehokkuuden parannuksen suuruudesta. Avustusta voi hakea esimerkiksi ikkunoiden ja ovien uusimiseen, lisälämmöneristykseen tai aurinkopaneelien asentamiseen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tukivaihtoehdot

ARA tarjoaa myös muita tukivaihtoehtoja, jotka voivat auttaa remontin rahoittamisessa. Näihin kuuluu esimerkiksi korjaus- ja energia-avustuksia, joiden tarkoituksena on edistää asumisen laatua ja ekologista kestävyyttä. Voit hakea tukea ARA, mikäli remonttisi tähtää asumisolosuhteiden parantamiseen, esteettömämmän asuinympäristön luomiseen tai vuokra-asuntojen kunnostamiseen.

Kotitalousvähennys ja verohyödyt

Kun rahoitat remonttia, kotitalousvähennys on yksi parhaista tavoista säästää. Voit vähentää verotuksessa huomattavan osan remonttityön kustannuksista, jolloin loppukustannus sinulle jää pienemmäksi.

Verovähennyksen hakeminen

Ennen kuin aloitat remontin, ota selvää kotitalousvähennyksen hakemisesta. Saat vähennystä 40 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta, kun työ on teetetty ennakkoperintärekisteriin kuuluvalla yrityksellä. Huomioithan, että tästä summasta sinun tulee vähentää 100 euron omavastuu.

Voit hakea kotitalousvähennystä verkkopalvelu vero.fi kautta tai paperilomakkeella. Tarvitset työstä yritykseltä laskun, josta ilmenee työn osuuden hinta arvonlisäveroineen. Muista, että työkustannukset on eriteltävä selkeästi laskulla. Vuosittainen vähennyksen maksimimäärä on 2250 euroa per henkilö, joten suurempien remonttien kohdalla voit säästää merkittävästi.

Verovähennyksen prosessi on tehty helpoksi, jotta jokainen kotitalous voisi hyödyntää sitä. Jos olet epävarma hakuprosessista tai tarvitset lisätietoja siitä, mitkä työt kelpaavat vähennykseen, vero.fi-sivusto tarjoaa kattavat ohjeet ja neuvoo sinua matkan varrella.

Rahoitus remontointiyrityksen kautta

Kun harkitset remonttia, remontointiyrityksen tarjoama rahoitus voi helpottaa taloudellista taakkaasi. Näin voit jaksottaa maksut ja aloittaa projektin nopeammin.

Rahoitussopimukset palveluntarjoajien kanssa

Kun valitset remontointiyritystä, kysy heiltä rahoitusvaihtoehtoja. Monet yritykset tarjoavat kuluttajaluottoja tai rahoitussopimuksia yhteistyössä rahoitusyhtiöiden kanssa. Sinulle voidaan tarjota joustavia maksuaikatauluja, joissa maksat remontista erissä projektin edetessä.

 • Korko ja kulut: Rahoitussopimuksen ehdot, kuten korko ja muut mahdolliset kulut, vaikuttavat kokonaiskustannuksiin, joten vertaile tarjouksia huolellisesti.
 • Maksuaikataulu: Sopimukseen voi kuulua myös mahdollisuus valita maksuaikataulu ja lyhennyserien suuruus budjettisi mukaisesti.

Muista lukea sopimuksen ehdot tarkasti ja varmistaa, että ymmärrät kaikki mahdolliset lisäkulut ja maksuehdot, ennen kuin sitoudut rahoitussopimukseen.

Kannattaako asunnon remontti ennen myyntiä? – Viimeistele voitokas kauppa!

Kun mietit asuntosi myyntiä, remontin tekeminen saattaa jäädä mieleesi potentiaalisena keinona nostaa asunnon arvoa. Pienilläkin päivityksillä voi olla yllättävän suuri vaikutus siihen, kuinka houkuttelevana ostajaehdokkaat kohtaavat kotisi.

Tärkeimmät remonttikohteet:

 • Keittiö: Moderni ja toimiva keittiö vetoaa moniin ostajiin.
 • Kylpyhuone: Puhtaus ja hyvä kunto luovat arvoa ja turvallisuuden tunnetta.
 • Pintamateriaalit: Uudet lattiat tai vastamaalatut seinät virkistävät asunnon ilmettä.

Tilastot ja kyselyt osoittavat, että välittäjät pitävät asunnon remontoimista usein kannattavana. Mutta sinä tarvitset tasapainon: on tärkeää, että remonttiin käytetty summa ei ylitä sitä arvonlisäystä, jonka saat myydessäsi asunnon.

Muista nämä seikat:

 • Laadukkaat materiaalit ja neutraalit värit puhuttelevat laajaa yleisöä.
 • Vältä ylimitoitettuja remontteja, jotka eivät välttämättä tuo vastaavaa arvonlisäystä.
 • Pienetkin korjaukset, kuten seinänaarmujen maalaaminen tai rikkoutuneiden laattojen vaihto, voivat vaikuttaa positiivisesti.

Viime kädessä yksinkertainen ja siisti asunto tekee usein paremman vaikutuksen ja houkuttelee ostajia enemmän kuin remontoitu, mutta persoonaton tila. Panostamalla oikeisiin kohteisiin varmistat, että asuntosi erottuu eduksi markkinoilla.

Remonttibudjetin suunnittelu

On tärkeää, että tunnet remonttibudjettisi rajat ennen kuin aloitat mitään, jotta vältyt yllättäviltä kustannuksilta myöhemmin.

Kustannusten arviointi

Aloita remonttisi kustannusten arviointi listaamalla kaikki tulevat työt ja tarvikkeet, jotka remontti vaatii. Tietyn remonttikohteen kustannukset voivat vaihdella suuresti, joten pyydä tarjouksia useilta urakoitsijoilta. Optimaalisen remonttibudjetin muodostamiseksi huomioi seuraavat:

 • Työkustannukset: Arvioi työn osuus kokonaiskustannuksista. Se voi olla jopa 50-60% koko remontin hinnasta.
 • Materiaalit: Valitse materiaalit, jotka sopivat sekä asuntosi tyyliin että budjettiin. Muista, että laadukkaampi materiaali voi nostaa arvoa enemmän.
 • Muut kulut: Huomioi kun arvioit kustannuksia myös mahdolliset yllättävät kulut, kuten jätehuolto tai väliaikainen majoitus remontin aikana.

Rahoitusvaihtoehdot

Kun kustannukset on arvioitu, on aika miettiä, kuinka rahoitat remontin. Tässä muutama yleisimpiä vaihtoehtoja:

 • Säästöt: Jos olet säästänyt remonttia varten, tämä on edullisin tapa rahoittaa muutokset.
 • Laina: Remonttilaina tai asuntoluoton lisälaina ovat suosittuja vaihtoehtoja, mutta huomioi lainan kulut ja korot.
 • Joustoluotto: Tämä vaihtoehto sopii pienempiin remontteihin, joissa rahoituksen tarve voi vaihdella.

Muista aina verrata eri rahoitusvaihtoehtojen ehtoja ja kustannuksia, jotta löydät sinulle sopivimman tavan rahoittaa remonttisi.

Kohderyhmän tarpeiden ymmärtäminen

Ennen kuin päätät remontoida asuntosi myyntiä varten, sinun on hyvä miettiä, kenelle asuntoasi oikeastaan markkinoit. Eri kohderyhmillä on erilaisia odotuksia ja tarpeita, ja ymmärryksesi tästä voi vaikuttaa siihen, mihin remontissa kannattaa panostaa.

Perheasunnon ostajat arvostavat usein:

 • Toimivuutta arjessa
 • Kestäviä materiaaleja
 • Turvallisuutta lapsille

Yksityisasunnon ostajat puolestaan saattavat etsiä:

 • Nykyaikaisia design-ratkaisuja
 • Helppohoitoisia pintoja
 • Asuntoa läheltä palveluja ja yöelämää

Alla on listattu yleiset näkökohdat, jotka voivat vaikuttaa remonttipäätökseesi:

 • Tilankäyttö: Mieti asunnon pohjaratkaisua ja sitä, miten tilat palvelevat tulevan asukkaan tarpeita.
 • Yleinen kunto: Jos asunto kaipaa paljon päivitystä, pienet pintaremontit voivat suuresti parantaa sen houkuttelevuutta.
 • Materiaalit: Valitse neutraaleja ja laadukkaita materiaaleja, jotka kestävät aikaa ja miellyttävät useimpia ostajia.

Muista, että asunnon remontoinnin pitäisi aina heijastaa tulevan ostajan mieltymyksiä ja elämäntapaa. Sinun tehtäväsi on tehdä asunnostasi mahdollisimman houkutteleva mahdollisimman monelle ihmiselle.

Aikataulutus ja suunnittelu

Ennen myyntiä remontoitavan asunnon työt vaativat huolellista aikataulutusta ja suunnittelua, jotta voit varmistaa projektin sujuvan toteutuksen ja optimaalisen myyntiajan saavuttamisen.

Projektinhallinta

 • Määritä selkeät tavoitteet: Ensin sinun tulee päättää, millaisen remontin asuntosi tarvitsee ja minkälaisen lopputuloksen haluat saavuttaa.
 • Laadi budjetti: Tarkasta rahoituksesi ja aseta realistinen budjetti koko projektille.
 • Valitse luotettavat ammattilaiset: Etsi suositusten tai arvostelujen perusteella luotettavia urakoitsijoita ja suunnittelijoita.
 • Aseta aikataulu: Laadi yksityiskohtainen aikataulu töille, sisältäen puskurin odottamattomia viivästyksiä varten.

Aikataulun merkitys myyntiprosessissa

Aikataulu ei vain johdata projektia eteenpäin, vaan vaikuttaa myös asunnon myyntiprosessiin:

 1. Markkinoiden optimalisointi: Hyvin suunniteltu aikataulu mahdollistaa asuntosi myynnin markkinoilla optimaalisena ajankohtana.
 2. Myyntiin valmistautuminen: Aikataulutettu remontti antaa sinulle mahdollisuuden valmistautua myyntiin harkiten, ilman kiirettä.

Tärkeimmät remontoitavat tilat

Kun muutosten tuuli puhaltaa ja asunto kaipaa freesaus ennen myyntiä, muista keskittyä niille alueille, jotka todella vetävät ostajia puoleensa. Keittiö, kylpyhuone ja oleskelutilat ovat ne kolme kuningasta, jotka tarvitsevat kruunun kiillotusta.

Keittiö

Keittiö voisi hyvinkin olla kodin sydän – se tila, jota ostajat tutkailevat erityisellä antaumuksella. Toimiva keittiö, jossa on modernit kodinkoneet ja vetävä ilme, pistää potentiaalisten ostajien silmät loistamaan. Päivitä kaapistot ja työtasot, tai maalaa vanhat kaapinovet tuomaan tyylikäs twisti ilman, että lompakko huutaa hoosiannaa.

Kylpyhuone

Kylpyhuoneen virheetön kunto on non-negotiable, tässä ei ole tilaa kompromisseille. Vesieristys, laatoitus ja kalusteet on oltava tip-top kunnossa, sillä nämä ovat yksityiskohtia, joihin ostajat kiinnittävät huomiota. Pienikin päivitys, kuten uudet hanat tai peilikaappi, voi nostaa kylpyhuoneen arvoa silmissä suuresti.

Oleskelutilat

Oleskelutilat ovat se keidas, jossa rentoudutaan ja eletään arkea, joten niiden tulee olla kutsuvia. Valon määrä, neutraalit värimaailmat ja siistit pinnat saavat aikaan sen, että tila tuntuu suuremmalta ja kirkkaammalta. Harkitse seinien maalaamista tai lattiapäällysteen uusimista, jos niissä näkyy elämisen jälkiä. Näin luot harmonisen aura, joka saa ostajan tuntemaan olonsa kotoisaksi.

Myynti-ilmoituksen laatiminen remontin jälkeen

Kun olet uudistanut asuntosi myyntikuntoon, on tärkeää, että myynti-ilmoituksessa korostetaan tehdyt parannukset oikealla tavalla. Ilmoitus on asunnon käyntikortti, joka houkuttelee potentiaaliset ostajat tutustumaan kohteeseesi.

Valokuvat: Käytä ammattilaisen ottamia kuvia, jotka tuovat esille remontin tuoman raikkauden ja tyylikkyyden. Etenkin uudet pinnat, keittiön päivitykset ja kylpyhuoneen uusi ilme ansaitsevat tulla huomatuiksi.

Ominaisuudet ja päivitykset: Laadi lista, jossa kerrot asuntoon tehdyistä päivityksistä. Erityisesti:

 • Uudet lattiamateriaalit
 • Maalatut seinäpinnat
 • Keittiön ja kylpyhuoneen uusitut kalusteet
 • Sähkö- ja putkistyöt

Läpinäkyvyys: Ole avoin siitä, mitä remontissa on tehty. Näin luot luottamusta ja vakuutat ostajat siitä, että asunto on hyvässä iskussa.

Talouden aspektit: Mainitse mahdollisuus kotitalousvähennykseen remonttikuluista, jos se on ajankohtainen. Tämä voi olla lisäarvo tietoisille ostajille.

Muista, että selkeä ja rehellinen ilmoitus antaa potentiaalisille ostajille kaiken tarvittavan tiedon tehdyistä parannuksista ja auttaa heitä näkemään asuntosi todellisen arvon. Kunnianhimoisten remonttien jälkeen ajatuksellisesti laadittu ilmoitus kutsuu ostajat katsomaan uudistettua kotiasi ja tuo sinulle parhaat tarjoukset.

Juridiset näkökohdat ja luvat

Kun päivität asuntoasi myyntiä varten, on tärkeää huomioida tarvittavat luvat. Rakennustöihin liittyy usein monenlaisia lupavaatimuksia, ja niistä piittaamatta jättäminen voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä.

Aloittakaamme perusteista. Pienet pintaremontit, kuten maalaus- ja tapetointityöt, eivät yleensä vaadi lupia. Mutta jos suunnittelet kylpyhuoneremonttia, keittiön uudistamista tai seinien kaatamista, tarvitset todennäköisesti rakennusluvan. On hyvä muistaa, että lupa-asiat voivat vaihdella kunnittain.

Varmista aina isännöitsijältä tai taloyhtiön hallitukselta, mitä remontteja saa tehdä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan joissain tapauksissa tarvitset luvan jopa silloin, jos remontti ei vaikuta rakenteisiin – esimerkiksi silloin, kun kyse on vesijohdon tai viemärin siirrosta.

Jos asunnossa on tehty laittomia rakennus- tai remonttitöitä, se voi hankaloittaa myyntiä. Ostajaehdokkaat voivat pyytää nähdä remonttien lupapäätökset ja piirustukset. Luvattomat muutokset saattavat johtaa siihen, että sinun on palautettava asunto alkuperäiseen kuntoon omalla kustannuksellasi.

Ennakointi on kaiken A ja O. Tarkista siis aina tarvittavat luvat ja säännökset ennen kuin aloitat remontoinnin. Näin vältät yllättävät juridiset esteet ja varmistat, että myyntiprosessi sujuu suunnitelmien mukaan.

Remontin laadun varmistaminen

Kun päätät remontoida asuntoasi ennen myyntiä, laadukas työnjälki on avainasemassa. On tärkeää, että remontti lisää asuntosi arvoa ja houkuttelevuutta potentiaalisten ostajien silmissä. Laadun takaamiseksi voit seurata seuraavia askeleita:

 • Käytä ammattilaisia: Aina kun mahdollista, valitse sertifioituja ja arvostettuja ammattilaisia remonttitöihin. Tarkista heidän aiempi työnsä ja pyydä suosituksia.
 • Tarkista materiaalit: Laadukkaat materiaalit kestävät pidempään ja näyttävät paremmilta. Varmista, että käyttämäsi materiaalit ovat kestäviä ja niillä on hyvä hinta-laatusuhde.

Työn laadun valvonta

 • Aloita aina sopimuksella selkeiden ehtojen ja odotusten kanssa.
 • Noudata rakennusmääräyksiä ja turvallisuusstandardeja.
 • Tarkastuta työ asiantuntijan toimesta työvaiheiden jälkeen.

Budjetin hallinta

 • Pidä kustannukset kurissa vertailemalla tarjouksia ja seuraamalla budjettia.
 • Vältä yli-investoimista; panosta kohteisiin, jotka todella nostavat asunnon arvoa.

Muista, että hyvin tehty remontti voi tehdä asunnostasi entistä kilpailukykyisemmän markkinoilla ja varmistaa, että sijoituksesi tuottaa tuloksia.

Stailaus ja esittely

Kun haluat tehdä vaikutuksen ostajiin, muista että pienillä teoilla voi olla suuri vaikutus. Sisustuksen harmonia ja esittelyn ajankohta voivat ratkaista paljon.

Sisustuksen merkitys

Sisustus luo ensivaikutelman kodistasi. Panosta puhtautta ja järjestystä heijastavaan stailaukseen joka korostaa tilojen parhaita puolia. Käytä valoisia värejä ja vähennä henkilökohtaisia tavaroita. Näin ostajat voivat kuvitella itsensä asumaan tilassa. Vinkki: Asenna muutama suuri peili tuomaan lisää valoa ja avaruuden tunnetta.

Esittelyn ajoitus

Esittelyn ajankohta on yhtä tärkeä kuin itse esiteltävä kohde. Varaa näytöt ajankohtaan, jolloin kotisi on parhaimmillaan valon suhteen – usein tämä tarkoittaa viikonloppujen iltapäiväaikaa. Tarkista sääennuste ja suosi aurinkoisia päiviä, kun luonnonvalo tulvii ikkunoista sisään ja tekee asunnostasi entistä houkuttelevamman.

Palautteen kerääminen ja hintatarjoukset

Kun olet tehnyt päätöksen remontoida asuntosi ennen myyntiä, on aika miettiä, miten keräät palautetta ja vastaanotat hintatarjoukset tehdyistä päivityksistä.

Palautteen kerääminen:

 • Järjestä näyttöjä: Kutsu kiinnostuneet ostajaehdokkaat asuntoon ja pyydä rehellistä palautetta.
 • Online-kyselyt: Luo lyhyt kysely ja jaa se näyttöön osallistuneille tai sosiaalisessa mediassa.
 • Välittäjältä saatu palaute: Käytä välittäjääsi tiedonlähteenä siitä, miten potentiaaliset ostajat ovat reagoineet remonttiin.

Hintatarjousten vastaanotto:

 • Avoin kommunikaatio: Ole avoin ja joustava keskustellessasi hintatarjouksista kiinnostuneiden kanssa.
 • Ei hintapyyntöä alhaisemmaksi: Aseta hintapyyntö realistiselle tasolle remontin jälkeen, mutta vältä myymästä alihintaan.
 • Neuvotteluvaraa: Pidä mielessä, että ostajat odottavat yleensä jonkinlaista neuvotteluvaraa.

Pidä ensisijaisesti tavoitteenasi saada palautetta, joka auttaa sinua ymmärtämään asuntosi markkina-arvon paremmin remontin jälkeen. Siten pystyt asettamaan hintapyynnön, joka houkuttelee ostajia ja kuvastaa asuntosi todellista arvoa. Kommunikointi ja avoimuus ovat avainasemassa tässä prosessissa.

Mihin remonttilainaa saa käyttää?

Remonttilaina tarjoaa sinulle joustavan tavan rahoittaa kodin parannukset. Voit käyttää sitä laajasti eri remontointitarpeisiin alkaen pienistä kosmeettisista muutoksista aina suuriin rakenteellisiin parannuksiin.

Kodin perusparannukset

Perusparannukset ovat tavallisimpia remonttilainan käyttökohteita. Tällaisia ovat:

Energiatehokkuuden parantaminen

Toinen järkevä investointikohde remonttilainallesi on kodin energiatehokkuuden parantaminen. Tämä voi käsittää:

 • Ikkunoiden uusiminen: Paranna asumismukavuutta ja säästä lämmityskuluissa.
 • Lämmitysjärjestelmän päivittäminen: Siirry ekologisempaan lämmitykseen ja leikkaa energiakuluja pitkällä aikavälillä.

Remonttilainan hakeminen

Kun päätät hakea remonttilainaa, sinun tulee valmistautua prosessiin huolellisesti. Tarkastele lainavaatimuksia ja vertaile lainatarjouksia löytääksesi parhaan vaihtoehdon juuri sinun tarpeisiisi.

Lainavaatimusten tarkastelu

Ennen lainahakemuksen täyttämistä, varmista, että ymmärrät pankin asettamat vaatimukset. Tarkista, että täytät kriteerit, kuten säännölliset tulot ja puhdas luottohistoria. Pankki voi pyytää sinulta myös remonttisuunnitelmia tai kustannusarvioita, varsinkin jos kyseessä on laajamittainen peruskorjaus.

Lainatarjousten vertailu

Vertailemalla eri pankkien ja rahoituslaitosten tarjouksia, löydät itsellesi sopivimman remonttilainan. Eri lainantarjoajat tarjoavat erilaisia korkoprosentteja ja lainaehtoja. On hyvä katsoa, kuinka lainan korko, kuukausierä, ja takaisinmaksuaika vaikuttavat lainan kokonaiskustannuksiin. Voit käyttää hyväksesi lainalaskureita, jotka auttavat hahmottamaan lainan todelliset kustannukset.

Rahoitusvaihtoehdot remontille

Kun pohdit remonttisi rahoitusta, sinulla on useita vaihtoehtoja. Valitse se, joka sopii parhaiten sinun taloudelliseen tilanteeseesi ja remontin laajuuteen.

Pankkilaina

Pankkilaina on perinteinen tapa rahoittaa remontti. Korko on usein edullisempi kuin vaihtoehtoisissa rahoitusmuodoissa, ja laina-aika voi olla pitkä. Sinun tulee yleensä osoittaa pankille suunnitelmat remonttisi toteutuksesta.

Kulutusluotto

Kulutusluotto on joustavampi vaihtoehto pienempiin remontteihin. Tämä lainamuoto ei yleensä vaadi vakuuksia, mutta korot voivat olla pankkilainaa korkeammat. Kulutusluoton saaminen voi olla nopeaa ja vaivatonta.

Joustoluotto

Joustoluotto toimii kuin luotollinen tili, josta voit nostaa rahaa tarpeen mukaan remonttisi aikana. Maksat korkoa vain nostetusta summasta, mikä tuo joustavuutta remontin rahoitukseen. Korko on tyypillisesti korkeampi kuin pankkilainassa.

Lainan käyttökohteet

Kun olet ottamassa remonttilainaa, on hyvä tietää, miten voit käyttää saamasi rahoituksen. Tarkastelemme kolmea yleisintä remonttikohdetta, jotka voivat nostaa kotisi arvoa ja parantaa asumismukavuuttasi.

Keittiöremontti

Keittiö on kodin sydän, ja sen päivittäminen tuo iloa sekä käytännöllisyyttä arkeesi. Keittiöremontin kustannukset voivat vaihdella yksinkertaisesta kaappien uusimisesta koko keittiön täysremonttiin. Lainarahalla voit esimerkiksi uusia kodinkoneet, asentaa modernit työtasot tai päivittää keittiön ilmeen täysin uuteen.

Kylpyhuoneremontti

Kylpyhuone on toinen suosittu kohde remontille, johon remonttilainaa käytetään. Voit uusia vanhat laattasi, asentaa vesikiertoisen lattialämmityksen lisäämään mukavuutta tai vaikkapa vaihtaa kylpyammeen suihkukaappiin tilan säästämiseksi. Muista, että kylpyhuoneremontissa tulee ottaa huomioon myös kosteuseristysnormit.

Laajennusprojektit

Tilantarve kasvaa perheen tai harrastusten myötä, ja laajennusprojektit ovatkin erinomainen tapa vastata tähän tarpeeseen. Remonttilaina voi rahoittaa esimerkiksi uuden huoneen rakentamisen tai olemassa olevien tilojen muuntamisen uuteen käyttöön. Laajennuksissa on tärkeä huomioida rakennusluvat ja suunnitelmien teko ammattilaisten toimesta.

Lainasumman määrittäminen

Kun olet päättämässä remonttilainan määrää, avainasemassa ovat tarkat laskelmat ja realistiset suunnitelmat. Tämä varmistaa, että lainasi kattaa tarpeesi ilman yllätyksiä.

Remontin kokonaiskustannukset

Aloita keräämällä tarjoukset ja arviot kaikista remonttiisi liittyvistä kustannuksista. Huomioi materiaalit, työn osuus, suunnittelun kustannukset ja mahdolliset luvat. Tässä vaiheessa on hyvä ottaa myös vähän lisävaraa yllättäviin menoihin – esimerkiksi 10-20% budjetista. Tässä yksinkertaistettu esimerkki kustannusarviosta:

 • Työkulut: 5,000€
 • Materiaalit: 3,000€
 • Suunnittelu ja luvat: 500€
 • Vara: 850€ (15%)
 • Yhteensä: 9,350€

Omarahoitusosuuden suunnittelu

Pohdi sitten, paljonko voit rahoittaa omasta pussistasi. Se vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon lainaa tarvitset. Jos esimerkiksi omat varasi ovat 3,000€ ja remontin kokonaiskustannukset ovat arvioidut 9,350€, tarvitset lainaa 6,350€. Ole realistinen ja huomioi muiden menojen lisäksi myös mahdollinen lainan takaisinmaksuaika ja kuukausierät.

Remonttilainan korko ja takaisinmaksu

Kun harkitset remonttilainan ottamista, on tärkeää ymmärtää, miten lainan korko ja takaisinmaksu vaikuttavat talouteesi. Nämä kaksi tekijää määrittävät sen, miten paljon maksat lainastasi kokonaisuudessaan.

Lainan korkoprosentti

Lainan korkoprosentti määräytyy vakuuksiesi, takaisinmaksukykysi sekä pankkisuhteesi laadun perusteella. Typillisesti korkoprosentti voi vaihdella, mutta se sijoittuu usein 3 – 5 % välille. Vakuudelliset lainat saattavat tarjota alhaisempaa korkoa, koska ne pienentävät pankin riskiä.

Takaisinmaksuaika

Takaisinmaksuaika on sovittu ajanjakso, jonka kuluessa sinun tulee maksaa laina takaisin. Laina-aika voi vaihdella lyhyistä muutaman vuoden jaksoista aina useisiin vuosikymmeniin. Laina-aika vaikuttaa suoraan kuukausittaisen erän suuruuteen – pidempi laina-aika tarkoittaa tyypillisesti pienempiä kuukausieriä mutta kalliimpaa lainaa pitkällä aikavälillä.

Kuukausierän suuruus

Kuukausierän suuruus riippuu lainan määrästä, korosta sekä takaisinmaksuajasta. Kuukausittain maksettava summa sisältää osan lainapääomasta sekä korkokulut. Joskus siihen lisätään myös pankin perimiä kuluja, kuten tilinhoitomaksuja. On tärkeää varmistaa, että kuukausierä sopii budjettiisi ja taloudelliseen tilanteeseesi.

Kannattaako ottaa Remonttilaina?

Oletko pohtinut remonttilainan ottamista? Remonttilaina voi olla varteenotettava vaihtoehto, kun haluat päivittää kotisi ilmettä tai tehdä tarvittavia korjauksia. Tämän tyyppisen lainan ideana on, että saat käyttöösi tarvittavan rahasumman remontin toteuttamiseen, ja maksat lainan takaisin sovitussa aikataulussa.

Milloin remonttilaina tulee ajankohtaiseksi? Usein silloin, kun remontin kustannukset ylittävät säästösi tai et halua käyttää niitä koko remonttiin. Laina voi olla hyvä apu, jos haluat tehdä remontin heti eikä säästöjen keräämistä varten ole aikaa.

Remonttilainaa harkitessasi, tärkeää on vertailla eri lainatarjouksia. Korko on yksi tärkeimmistä huomioitavista tekijöistä:

 • Korko: Lainan hinta, jonka maksat lainatulle summalle.
 • Kiinteä korko: Sama koko laina-ajan.
 • Muuttuva korko: Voi muuttua laina-ajan kuluessa.

Myös lainan muut kulut ovat merkityksellisiä. Ne voivat sisältää:

 • Avausmaksu: Lainan perustamisesta veloitettava kerta-erä.
 • Tilinhoitomaksu: Kuukausittainen maksu lainan hallinnoinnista.
 • Lyhennystapa: Vaikuttaa kuukausierän suuruuteen ja laina-aikaan.

Remonttilainaa vertaillessasi tarkista:

 1. Korkoprosentti ja kulut.
 2. Kuinka joustava laina on – mahdollisuus lyhennysvapaisiin kuukausiin.
 3. Mahdolliset lisäkustannukset.

Muista, ettei lainaa kannata ottaa hätiköidysti. Rauhallinen vertailu ja lainaehtojen tarkastelu säästävät rahaa ja auttavat välttämään yllätyksiä tulevaisuudessa. Lainaa hakiessasi huolellisuus on valttia!

Remonttilainan hyödyt

Kun harkitset remonttilainaa, ymmärrät pian miksi se voi olla viisas taloudellinen päätös. Lainan avulla voit toteuttaa remontit nopeasti ja lisätä asumismukavuuttasi sekä kiinteistön arvoa ilman, että sinun tarvitsee odottaa vuosia säästöjen kertymistä.

Arvon nousu kiinteistössä

Remontointi voi merkittävästi kasvattaa kiinteistösi markkina-arvoa. Asunnon kylpyhuoneen tai keittiön päivitys tai tilojen modernisointi voi jo sinällään nostaa kiinteistön houkuttelevuutta ostajien silmissä. Tämä on erityisen tärkeää, jos suunnittelet asunnon myyntiä tulevaisuudessa.

Asuinviihtyvyyden parantaminen

Remonttilaina mahdollistaa asumismukavuuden nopean kohentamisen. Ehkä sinua on pitkään harmittanut vanhanaikainen keittiö tai kaipaat lisää tilaa perheen yhteisiin hetkiin. Remonttilainan avulla voit toteuttaa nämä muutokset heti ja nauttia mukavammasta ja toimivammasta kodista ilman pitkää odotusta ja säästämisen vaivaa.

Remonttilainan hankkimisen vaiheet

Kun olet päättänyt panostaa kodin kohentamiseen remontilla, remonttilainan hankkiminen voi olla hyvä ratkaisu. Tässä osiossa käydään läpi lainan hankintaan liittyvät konkreettiset askeleet.

Budjetin suunnittelu

Ennen kuin otat yhteyttä rahoittajiin, on tärkeää laatia tarkka suunnitelma ja budjetti remontillesi. Määritä, kuinka paljon rahaa tarvitset ja kuinka paljon voit realistisesti ottaa lainaa. Selvitä remontin kokonaiskustannukset ja laske kuukausittaiset maksuvarasi, jotta lainanhoito sujuu vaivatta.

Lainavaihtoehtojen vertailu

Vertaile lainavaihtoehtoja huolellisesti. Tutki erilaisia lainatarjouksia ja niiden ehtoja, kuten korkoja, takaisinmaksuaikoja ja muita mahdollisia kuluja. Älä hätiköi valinnassa, vaan käytä aikaa parhaan ja edullisimman vaihtoehdon löytämiseen.

 • Pankit
 • Rahoituslaitokset
 • Kulutusluotot

Hakemusprosessi

Kun olet valinnut sopivimman lainantarjoajan, täytä lainahakemus huolellisesti. Varaudu esittämään tarvittavat liitteet, kuten tositteet tuloista ja remonttisuunnitelmasta. Seuraa lainahakemuksesi käsittelyn etenemistä ja ole valmiina vastaamaan mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Remonttilainan kustannukset

Kun harkitset remonttilainaa, on tärkeää ymmärtää siihen liittyvät kustannukset. Remontin kokonaiskustannukset muodostuvat useista eri tekijöistä, joista kaksi keskeistä ovat korkokulut ja lainanhoitokulut.

Korkokulut

Korko on lainan hinta, jonka maksat lainanantajalle lainan käytöstä. Remonttilainan korko voi olla:

 • Kiinteä: pysyy samana koko laina-ajan.
 • Vaihtuva: voi muuttua markkinakorkojen mukaan.

Korkokulut voivat vaihdella suurestikin riippuen lainasummasta, laina-ajasta sekä valitusta korkotyypistä.

Lainanhoitokulut

Lainanhoitokulut sisältävät kaikki lainan käsittelyyn liittyvät maksut, kuten:

 • Tilinhoitomaksu: yleensä kuukausittainen maksu lainan hallinnoinnista.
 • Avausmaksu: kertaluonteinen maksu lainan avaamisesta.

Nämä kulut lisätään korkokulujen päälle ja niiden suuruus voi vaihdella eri lainantarjoajien välillä. On hyvä vertailla eri pankkien ja rahoituslaitosten tarjoamia ehtoja löytääkseen edullisimman vaihtoehdon.

Lainan takaisinmaksu

Kun otat remonttilainaa, takaisinmaksun ehdot ovat avainasemassa. Sinun on hyvä ymmärtää lyhennystavat ja maksuaikataulu, jotta voit suunnitella talouttasi optimaalisesti.

Lyhennystavat

Tasaerälyhennys: Tässä tavassa maksuerä pysyy samana koko laina-ajan, mutta lainan korko-osuus pienenee ja lyhennyksen osuus kasvaa ajan myötä.

Tasalyhennys: Maksat aina saman summan lainan pääomasta, mutta koska korot lasketaan jäljellä olevasta pääomasta, kokonaiskuukausieräsi pienenee ajan kuluessa.

Annuiteetti: Kuukausierä on aluksi pienempi ja kasvaa ajan myötä. Tämä vaihtoehto voi sopia sinulle, jos odotat tulojesi kasvavan tulevaisuudessa.

Maksuaikataulu

Lyhyt maksuaika: Mitä lyhyempi maksuaika, sitä suurempi kuukausierä, mutta koko lainan kustannukset pysyvät alhaisempina.

Pitkä maksuaika: Pienemmät kuukausierät tekevät budjetin hallinnasta helpompaa, mutta pidemmän maksuajan myötä maksat enemmän korkokuluja.

Oman tilanteesi huomioiden valitse itsellesi sopivin lyhennystapa ja maksuaikataulu.

Vakuudet ja vakuudettomat lainat

Kun harkitset remonttilainan ottamista, on tärkeää ymmärtää vakuudellisen ja vakuudettoman lainan erot. Tämä valinta vaikuttaa lainasi ehtoihin ja kustannuksiin.

Vakuudellisen lainan vaatimukset

Jos päätät hakea vakuudellista lainaa, sinun on tarjottava jotakin omaisuuttasi lainan vakuudeksi. Vakuutena toimii esimerkiksi oma kotisi tai muu arvokas omaisuus. Tämä tarkoittaa, että jos et pysty maksamaan lainaa takaisin, pankki voi ottaa vakuutena olevan omaisuutesi itselleen. Vakuudellinen laina on usein edullisempi vaihtoehto korkojen suhteen, sillä lainanantajalla on suurempi turva lainan takaisinsaamiselle.

Vakuudettoman lainan ehdot

Vakuudeton laina taas ei vaadi sinulta vakuuksia. Tämän lainatyypin korko on yleensä korkeampi vakuudelliseen lainaan verrattuna, koska lainanantajalla ei ole samaa turvaa lainan takaisinsaamiseksi. Vakuudettoman lainan saaminen voi olla nopeampaa, kun omaisuutta ei tarvitse arvioida vakuudeksi. Kuitenkin lainan kilpailutus voi auttaa löytämään edullisemman koron vakuudettomalle lainalle.

Remonttilainan riskit

Ennen remonttilainan ottamista on tärkeää tunnistaa siihen liittyvät riskit. Ymmärrys auttaa sinua varautumaan mahdollisiin haasteisiin ja tekemään perusteltuja päätöksiä.

Korkojen nousu
Lainan korko voi nousta laina-ajan kuluessa, mikä lisää takaisinmaksukustannuksia. Tämä on erityisen merkittävä tekijä, jos valitset muuttuvakorkoisen lainan.

 • Budjetin ylittyminen
  Remontin kustannukset voivat helposti ylittää alkuperäisen budjetin. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa lainan takaisinmaksu muuttuu haastavammaksi.

Oman talouden heikkeneminen
Elämässä voi tapahtua yllättäviä muutoksia, kuten työpaikan menetys tai sairastuminen, jotka vaikuttavat maksukykyysi.

Markkina-arvon muutokset
Remonttilainan avulla tehtyjen parannusten odotetaan usein nostavan asunnon arvoa. Markkinatilanteen muuttuessa asunnon arvon nousu ei kuitenkaan ole taattua.

Listaamalla yllä mainitut riskit voit punnita, miten remonttilaina sopii omaan taloudelliseen tilanteeseesi. Tämä ennakointi auttaa sinua tekemään informoidun päätöksen remonttilainan ottamisesta.

Verovähennykset remonttilainassa

Kun harkitset remonttilainaa, on tärkeää ymmärtää, miten verotus voi vaikuttaa lainan kustannuksiin. Ennen vuotta 2023 oli mahdollista vähentää taloyhtiön remonttilainan korkokulut osittain verotuksessa, jos laina oli otettu henkilökohtaisesti omiin nimiin. Tämä saattoi tehdä remonttilainasta houkuttelevamman vaihtoehdon rahoittaa kodin parannuksia.

Vuoden 2023 alusta verolainsäädäntö muuttui, ja korkovähennysmahdollisuus poistui. Tämä tarkoittaa, että et enää voi vähentää remonttilainan koroista verotuksessa. Sinun kannattaa pitää tämä mielessä budjetoitaessa remonttia ja arvioitaessa lainan kokonaiskustannuksia.

Tarkista muut vähennyskelpoiset kulut

Vaikka korkovähennys on poistunut, on muita mahdollisia vähennyksiä, jotka liittyvät asunnon remontoimiseen:

 • Vuosikorjauskulut: Jos omistat vuokra-asunnon, voit edelleen vähentää vuokratulosta aiheutuneita vuosikorjauksia.
 • Perusparannuskulut: Samoin perusparannuskulujen vähentäminen on mahdollista tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Varmista aina ajantasaisten tietojen saanti ottamalla yhteys veroasiantuntijaan tai tutustumalla Verohallinnon antamiin ohjeisiin verotuksestasi suunniteltaessa remonttia ja lainanottoa.

Remonttilainan vaihtoehdot

Kun mietit kotisi remonttia, on tärkeää tunnistaa rahoitusvaihtoehdot. Nämä kaksi suosittua vaihtoehtoa voivat auttaa sinua toteuttamaan remonttisuunnitelmasi.

Säästäminen remonttia varten

Säästäminen remonttia varten on turvallinen tapa varmistaa, että remonttiin on rahat valmiina ilman lainan korkoja tai muita maksuja. Voit suunnitella säästöaikataulusi perusteella remontin laajuuden ja ajankohdan. Muista kuitenkin, että säästäminen vie aikaa, ja remontin aloitus voi viivästyä.

Kulutusluoton käyttö remontointiin

Kulutusluotto voi olla helppo ja joustava tapa rahoittaa remontti heti ilman vakuuksia. Lainan suuruus ja ehdot vaihtelevat pankista toiseen, joten kilpailuta lainatarjoukset huolellisesti. Huomioi kuitenkin kulutusluoton korot ja maksuaikataulu, jotka voivat vaikuttaa kotitaloutesi taloudelliseen tilanteeseen pidemmällä aikavälillä.

Remonttilainan korko – Säästä Näillä Vinkkeillä!

Kun suunnittelet kotisi remontointia, remonttilaina on kätevä vaihtoehto kustannusten kattamiseen. Tärkeä osa lainaa on sen korko, joka voi vaihdella vakuuden olemassaolon sekä markkinoiden tilanteen mukaan.

Remonttilainan korko muodostuu viitekorosta ja pankin marginaalista. Viitekorkona käytetään usein euriboria, joka on euroalueen pankkien välisten lainojen keskimääräinen korko. Korko määritellään asiakaskohtaisesti ja pankit ilmoittavat yleensä korkojaan marginaali + viitekoron muodossa.

Esimerkiksi, jos olet hankkimassa vakuudellista lainaa, korko voi olla 12 kuukauden euribor + 3-5% marginaali. Tähän vaikuttaa myös euriborin vaihtelu, joka oli noin 3,50% helmikuussa 2023. Tämänhetkisen euriborin voit tarkistaa Suomen Pankin verkkosivulta.

LainatyyppiViitekorkoKorkomarginaali
Vakuudellinen12 kk euribor3-5%
Vakuudeton3 kk euribor (esim. Joustoluotto)Asiakaskohtainen

Muista, että vakuudellinen laina on usein edullisempi vaihtoehto, sillä pankki näkee sen turvallisempana, kun taas vakuudettomassa lainassa korko voi olla korkeampi. Pohdi siis tarkkaan, kumpi lainamuoto sopii parhaiten sinun tarpeisiisi ja budjettiisi. Vakuuden olemassaolo ja oma taloudellinen tilanteesi vaikuttavat lainan ehtoihin merkittävästi.

Eri Remonttilainavaihtoehdot

Kun suunnittelet remonttia, on tärkeää vertailla eri rahoitusvaihtoehtoja ja niiden korkoja. Lainamahdollisuuksia on useita, ja valintasi voi vaikuttaa suuresti remontin kokonaiskustannuksiin.

Asuntolaina

Hyödynnä asuntolainasi. Kun haluat kustannustehokkaan ratkaisun remontille, ottaminen asuntolainan yhteydessä voi olla edullisin vaihtoehto. Vakuutena käytetään yleensä ostettavaa asuntoa itseään, mutta muutkin reaalivakuudet, kuten kesämökki tai sijoitusvarallisuus, voivat tulla kyseeseen.

Kulutusluotto

Kulutusluotolla joustoa. Tarjolla on myös kiinteä- tai muuttuvakorkoisia kulutusluottoja remontin rahoittamiseen. Ei vaadi vakuuksia, joten se sopii erinomaisesti pienempiin remontteihin. Korko on yleensä korkeampi kuin asuntolainaan liittyvällä remonttilainalla, mikä on hyvä pitää mielessä budjetoidessa.

Joustoluotto

Valitse joustoluotto pieniin hankintoihin. Joustoluotto tarjoaa mukautuvan rahoitusvaihtoehdon pienempiin remonttitarpeisiin, kuten sisustuspäivityksiin. Sinulle myönnetään luottoraja, jolta nostat rahaa tarpeen mukaan ja maksat korkoa vain nostetusta summasta, mikä tekee siitä joustavan vaihtoehdon.

Koron Määräytymisen Perusteet

Kun harkitset remonttilainan ottamista, yksi keskeisimmistä seikoista on ymmärtää, kuinka lainan korko muodostuu. Korko koostuu kahdesta päällekkäisestä osasta: viitekorosta ja pankin marginaalista.

Viitekorko on yleensä euribor, joka on euroalueen pankkien keskinäinen lainauskorko. Euribor voi vaihdella, mikä tarkoittaa, että lainan korko voi nousta tai laskea laina-aikana.

Pankin marginaali puolestaan on kiinteä lisä, jonka pankki lisää viitekorkoon. Se heijastelee pankin kuluja sekä sinulle lainan myöntämisestä syntyvää riskiä.

Taulukko: Remonttilainan koron rakenne

OsatekijäSelitys
Euribor (viitekorko)Euroalueen pankkien välinen lainauskorko
MarginaaliPankin oma lisä viitekoron päälle

Muistathan, että koron lopullinen suuruus vaikuttaa kuukausittaiseen maksuerään. Pienempi viitekorko yhdessä kohtuullisen marginaalin kanssa tarkoittaa yleensä edullisempaa lainaa sinulle. Korko ilmoitetaan vuositasolla, joten se vaikuttaa lainan kustannuksiin koko sen voimassaoloajan.

Ennen lainan ottamista kannattaa vertailla eri pankkien tarjoamia marginaaleja ja miettiä, miten muutokset viitekorossa voisivat vaikuttaa talouteesi pitkällä tähtäimellä.

Korkovähennys Verotuksessa

Kun pohdit remonttilainan korkoja ja niiden vaikutusta verotukseen, on hyvä olla perillä voimassa olevista säännöistä. Vuodesta 2023 alkaen asuntolainan korkoja ei enää voi vähentää verotuksessa. Tämä tarkoittaa, että aiemmin mahdollinen vähennys on poistunut käytöstä.

Miten korkovähennys toimi?

Korkomenot oli ennen mahdollista vähentää pääomatuloistasi. Tämä tehtiin sinä vuonna, kun korot oli maksettu. Pääomatuloissa vähennyskelpoiseksi luettiin muun muassa:

 • Asuntolainan korot
 • Tulonhankkimislainan korot

Nykytilanne

Vaikka yleinen asuntolainan korkovähennys on päättynyt, eri tilanteissa voi löytyä poikkeuksia. Esimerkiksi sijoitusasuntoon liittyvät korot ovat edelleen vähennyskelpoisia, jos asunto tuottaa sinulle vuokratuloja. Tällöin kyseessä on tulonhankkimislaina.

Taulukko: Korkovähennys ennen ja jälkeen vuoden 2023

VuosiKorkovähennys asuntolainassaKorkovähennys tulonhankkimisvelassa
Ennen 2023MahdollistaMahdollista
2023 ->Ei enää mahdollistaMahdollista, jos tuottaa vuokratuloja

Muista, ettei asuntolainan korkoja siis enää voi vähentää, mutta jos sinulla on pääomatuloja, voit edelleen tehdä vähennyksiä liittyen tulonhankkimislainoihin. Tarkista nykyiset ohjeet ja säännöt verottajan verkkosivuilta saadaksesi ajantasaista tietoa.

Korkoerien Vertailu: Kiinteä vs. Muuttuva Korko

Kun harkitset remonttilainaa, kohtaat usein kaksi korkovaihtoehtoa: kiinteä ja muuttuva korko. Molemmilla korkotyypeillä on omat etunsa ja seikat, jotka sinun tulisi ottaa huomioon.

Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan. Tämä tarkoittaa, että kuukausittainen maksueräsi ei muutu, mikä helpottaa taloudellista suunnitteluasi etkä joudu miettimään korkojen vaihtelua. Kiinteä korko on usein korkeampi alkuvaiheessa verrattuna muuttuvaan korkoon, mutta se tarjoaa turvaa ja ennustettavuutta.

Toisaalta, muuttuva korko voi nousta tai laskea markkinakorkojen, kuten euriborin, mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa korkosäästöjä, kun markkinakorot ovat matalat. Kuitenkin sinun tulee olla valmis siihen, että maksueräsi voivat kasvaa, jos korot nousevat.

Tässä lyhyessä vertailussa:

 • Kiinteä korko: Taloudellinen ennustettavuus, korkeampi aloitusmaksu.
 • Muuttuva korko: Mahdolliset korkosäästöt, maksuerän epävarmuus.

Valitessasi koron tyypin, pohdi omaa taloudellista tilannettasi ja riskinsietokykyäsi. On tärkeää valita korkotyyppi, joka sopii parhaiten sinun tarpeisiisi ja elämäntilanteeseesi.

Lainan Kilpailuttaminen ja Korkojen Neuvottelu

Lainan kilpailuttaminen on fiksu tapa säästää rahaa. Kun lähdet etsimään remonttilainaa, kannattaa muistaa, että eri luotonmyöntäjien tarjoamat korot voivat vaihdella huomattavasti. Tämä pätee erityisesti remonttilainoihin, joissa lainasummat voivat olla merkittäviä.

Näin kilpailutat lainaa:

 1. Vertaile lainatarjouksia: Etsi useita lainantarjoajia ja vertaile heidän korkojaan.
 2. Lainanvälittäjien käyttö: Lainanvälittäjät voivat kilpailuttaa lainasi puolestasi, mikä voi helpottaa alhaisimman koron löytämistä.
 3. Neuvottele koroista: Ota yhteyttä pankkeihin tai rahoituslaitoksiin ja neuvottele lainasi ehdoista.

On hyvä muistaa, että korko ei ole ainoa lainakustannuksiin vaikuttava tekijä. Kulujen ja takaisinmaksuaikojen vertailu on myös tärkeää.

Lainan korko voi koostua viitekorosta, kuten euriborista, sekä pankin marginaalista. Viitekorko vaihtelee markkinoiden mukaan, mutta marginaaliin voit vaikuttaa itse neuvottelemalla.

Miksi kilpailuttaa?

 • Säästöt: Alhaisempi korko säästää rahaa pitkällä aikavälillä.
 • Vaihtoehdot: Saat paremman käsityksen eri lainavaihtoehdoista.
 • Ehdot: Mahdollisuus neuvotella itsellesi suotuisat lainaehdot.

Lopulta kyse on rahastasi. Ota rohkeasti selville vaihtoehtosi ja neuvottele parhaasta mahdollisesta korosta ja ehdoista. Kilpailuttamalla ja neuvottelemalla voit löytää juuri sinun tarpeisiisi sopivan remonttilainan.

Koron Vaikutus Lainan Kokonaiskustannuksiin

Kuvittele, että otat remonttilainan, ja haluat ymmärtää, miten korko vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin. Korko on lainastasi maksettava hinta ja se vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon lopulta maksat lainastasi takaisin.

Esimerkiksi, otetaan oletus lainasummasta 100 000 euroa:

 • Jos korko on 1,1% ja laina-aika on 12 kuukautta, käytät seuraavan kaavan laskemaan koron:
  [(korkoprosentti / 100) * lainasumma] Tämä tarkoittaa, että 1,1% korko 100 000 euron lainalle on 1 100 euroa vuodessa.

Laina-ajan pidentyessä tai korkoprosentin noustessa kokonaiskustannukset kasvavat. Pidemmällä aikavälillä koron osuus kokonaissummasta voi yllättää. Tarkastellaan, miten erilaiset korot vaikuttavat:

Korko1 Vuosi10 Vuotta20 Vuotta
1,1%1 100 €11 000 €22 000 €
4%4 000 €40 000 €80 000 €

Muista, että koron lisäksi voi tulla muita maksuja, kuten avausmaksu tai tilinhoitokulut. Toisaalta, lyhennettäessä lainaa, myös korkoa maksetaan vähemmän, koska lainapääoma pienenee.

Tarkkailemalla lainasi korkoa ja ymmärtämällä sen vaikutusta kokonaiskustannuksiin, voit suunnitella taloutesi paremmin ja valita itsellesi sopivimman lainavaihtoehdon. On tärkeää pitää mielessä korkotason vaihtelut ja niiden mahdollinen vaikutus tuleviin maksuihisi.

Lainan Takaisinmaksuaika ja Korko

Kun otat remonttilainaa, huomioitavaa on paljon muutakin kuin pelkkä lainasumma. Korko ja takaisinmaksuaika ovat yhtä lailla tähtiroolissa lainan kustannuksia arvioitaessa. Nämä kaksi tekijää vaikuttavat suoraan siihen, kuinka paljon tulet lainasta lopulta maksamaan.

Korko on lainan hinta, jonka lainanantaja perii rahan lainaamisesta. Se muodostuu yleensä viitekorosta, kuten euriborista, sekä lainanantajan lisämarginaalista. Esimerkiksi, jos viitekorko on 3,50 % ja lisämarginaali 3,50 %, on lainan korko yhteensä 7,00 %.

Takaisinmaksuaika vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin niin, että mitä pidempi maksuaika, sitä enemmän korkoa ehtii kertyä, mutta toisaalta kuukausierä pienenee. Joskus kuitenkin lyhyt maksuaika säilyttää lainan kustannukset alhaisempina, vaikka kuukausierät ovat suurempia.

Tarkastellaan lainan kokonaiskustannuksia ja korkoa lyhyesti esimerkissä:

LainasummaNimelliskorkoAvasmaksuTilinhoitokuluArvioitu Kokonaiskustannus
20 000 €7,00 %100 €3 €/kk12 046,06 €

Huomaa, että lainan todellinen vuosikorko on usein ilmoitettu nimelliskorkoa korkeampi, sillä se sisältää kaikki lainan mukanaan tuomat lisäkulut, kuten avausmaksun ja tilinhoitomaksut. Lainatarjouksia vertaillessa kiinnitä huomiota nimenomaan todelliseen vuosikorkoon, jotta saat kattavan kuvan lainan kokonaiskustannuksista. Muista myös, että lainan korko voi vaihdella lainasummasta ja laina-ajasta riippuen.

Markkinakorkojen Vaikutus Remonttilainaan

Kun pohdit remontin rahoittamista lainalla, markkinakorkojen ymmärtäminen on avainasemassa. Euribor on yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa remonttilainojen korkoihin. Euribor tarkoittaa euroalueen pankkien keskimääräistä korkoa, jolla ne lainaavat toisilleen rahaa. Tämä vaikuttaa suoraan siihen korkoon, jonka sinä maksat lainastasi.

Tavanomainen korko vakuudelliselle remonttilainalle on koostuu viitekorosta ja pankin marginaalista. Viitekorkona käytetään usein 12 kuukauden euriboria ja siihen lisätään pankin määrittelemä marginaali, joka voi vaihdella 3-5 prosentin välillä. Esimerkiksi, jos 12 kuukauden euribor on noin 3,50 %, kokonaiskorko muodostuu:

 • Euribor (viitekorko): 3,50 %
 • Marginaali: +3-5%

Näin ollen korko voi vaihdella 6,5 % ja 8,5 % välillä lainanantajasta ja muista lainaehdoista riippuen.

Vakuudettomien remonttilainojen korko puolestaan yleensä korkeampi, koska lainanantajalle ei ole samanlaista turvaa kuin vakuudellisessa lainassa. Korkoihin vaikuttaa myös oma taloudellinen tilanteesi ja luottokelpoisuutesi.

Muista, että korkojen lisäksi kokonaiskustannuksiin vaikuttavat myös mahdolliset nostokulut ja laskutuspalkkiot. Nämä kulut jakautuvat koko laina-ajan yli, jolloin voit nähdä todellisen vuosikoron (Todellinen Vuosikorko, TVK), joka sisältää kaikki lainan kustannukset.

Koron Muutokset Laina-Aikana

Sinun remonttilainasi korko voi vaihdella laina-ajan kuluessa. Tämä johtuu siitä, että useimmat lainat ovat viitekorkoon sidottuja, kuten vaikkapa euriboriin. Lainasi korko koostuu viitekorosta plus lainakohtaisesta marginaalista.

Viitekorko on markkinakorko, jota pankit käyttävät eräänä perustana lainan korolle. Marginaali puolestaan on pankin lisäämä korko, joka perustuu riskiarviointiin. Sinun kannattaa olla tietoinen siitä, että nämä kaksi tekijää yhdessä määrittävät kuinka paljon korkoa maksat.

Viitekoron muuttuessa, myös sinun maksamasi korko muuttuu. Tässä muutaman esimerkin taulukko, joka kuvaa korkoprosentin muutoksen vaikutuksia kuukausierään:

Vuoden EuriborMarginaaliKokonaiskorkoKuukausierä
3,50%3,50%7,00%Esimerkki 1
4,00%3,50%7,50%Esimerkki 2

Korontarkistuspäivänä lainasi korko tarkistetaan vastaamaan viimeisintä viitekoron noteerausta. Pankki siis päivittää viitekoron lainaasi korontarkistuspäivänä, mutta marginaali pysyy yleensä muuttumattomana.

On hyvä muistaa, että korkojen vaihtelut vaikuttavat erityisesti lainan alkuajan maksuihin. Laina-aikana, jos korot nousevat, kuukausieräsi voi kasvaa, ja jos korot laskevat, kuukausieräsi voi pienentyä. Tästä syystä on tärkeää budjetoida joustavuutta lainanhoitoon.

Remonttilaina asuntolainan yhteydessä – Unelmakodin viimeistelyrahoitus!

Kun olet asunnonomistaja ja kauniin kotisi kaipaa piristystä tai pakollisia parannuksia, remonttilaina tulee usein tarpeeseen. Jotta voit rahoittaa remontin mahdollisimman sujuvasti, remonttilaina asuntolainan yhteydessä on loistava vaihtoehto.

Mitä muistaa:

 • Yhdistäminen: Lainat voi yhdistää, jolloin hallinnointi helpottuu.
 • Kustannustehokkuus: Yhdistämällä lainat saatat säästää kuluissa.
 • Verohyöty: Remonttilainan korot ovat osittain vähennyskelpoisia.

Ehdot: Pankeilla on omat ehtonsa remonttilainan myöntämiselle.

 • Pankkikohtaiset ehdot: Tiedustele omaa pankkiasi ja sen asettamia ehtoja.
 • Vakuudet: Remonttilaina vaatii usein vakuuden, kuten asunto-osakkeen tai kiinteistön.

Lainan hakeminen:

 • Asunnon oston yhteydessä: Voit hakea remonttilainaa jo asuntoa ostaessasi.
 • Jo olemassa olevaan asuntolainaan: Lisälainaa on mahdollista saada olemassa olevan lainan päälle.

Muistathan hyödyntää asiantuntijoiden apua ja lukea tarkasti kaikki lainan myöntämisen ehdot. Näin varmistat, että remontointiin otettu laina palvelee juuri sinun tarpeitasi ja edistää kotisi viihtyvyyttä sekä arvoa.

Asuntolainan ja remonttilainan yhdistäminen

Kun haluat rahoittaa asuntosi remontin, yhdistäminen asuntolainaan voi olla taloudellisesti järkevä ratkaisu.

Yhdistämisen edut

Yhdistämällä remonttilainan asuntolainaasi voit hyötyä useista eduista. Ensinnäkin, kohtaat usein alhaisemmat korkokustannukset verrattuna vakuudettomiin lainoihin. Lisäksi, kun lainat on yhdistetty, sinulla on vain yksi kuukausierä maksettavanasi, joka voi helpottaa talouden hallintaa.

Hakuprosessi ja vaatimukset

Hakuprosessi alkaa ottamalla yhteyttä asuntolainasi tarjoajaan. Pankki tarkastelee tulojasi ja remontin tarvetta sekä arvioi kiinteistösi arvon. Riippuen pankistasi ja remontin laajuudesta, saatat tarvita selvitystä remontin kustannuksista. Pankeilla on erilaisia vaatimuksia, mutta yleensä tarvitset säännölliset tulot ja hyvän luottokelpoisuuden lainan saamiseksi.

Korko- ja maksuehdot

Lainojen yhdistämisen myötä korkoehtosi määräytyvät usein asuntolainan koron mukaan, joka on tyypillisesti matalampi kuin kulutusluotoissa. Maksuaika voi olla joustava, ja se riippuu lainasi suuruudesta sekä pankin ehdoista. Pankeilla voi olla erityisiä ehtoja kuten maksuvapaat kuukaudet tai mahdollisuuden tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä ilman lisäkustannuksia.

Remontin rahoitusvaihtoehdot

Kun suunnittelet remonttia, on tärkeää tunnistaa rahoitusvaihtoehdot, jotka sopivat parhaiten sinun taloudellisiin tarpeisiisi.

Remonttilainan vaihtoehdot

Asuntolainan yhteydessä otettava remonttilaina: Tämä on yleensä edullisin tapa rahoittaa remontti. Pankeissa voi kuitenkin olla erityisiä ehtoja, joiden täyttyessä laina voidaan myöntää.

 • Yhdistelmälaina: Joissain tapauksissa pankki voi tarjota remonttilainan yhdistämistä asuntolainaan.
 • Erillinen remonttilaina: Voit myös hakea pelkästään remonttilainaa, mikäli et halua tai voi yhdistää sitä asuntolainan kanssa.

Korjausavustukset: Tarkista, onko käytössäsi valtion tai kunnan tukemia avustuksia remonttiin.

Rahoituslaskelmat

Budjetointi: Laita ensiksi paperille remontille suunniteltu budjetti. Huomioi sekä materiaalien että työn kustannukset.

 • Kustannusarvio: Laske tarkka arvio remonttisi kuluista, jotta tiedät paljonko rahoitusta tarvitset.
 • Lainalaskuri: Useat pankit tarjoavat verkkosivuillaan lainalaskureita, joilla voit arvioida kuukausierääsi ja lainan kokonaiskustannuksia.

Kun tiedät remontin kustannukset ja ymmärrät eri rahoitusvaihtoehtojen ehdot, voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

Verotus remonttilainassa

Kun harkitset remonttilainan ottamista osana asuntolainaa, verotus on tärkeä tekijä, jota ei pidä unohtaa. Onneksi, asuntolainan yhteydessä otetun remonttilainan korko on mahdollista vähentää pääomatulojen verotuksessa kokonaisuudessaan tai osittain.

Vähennyskelpoisuus:

 • Asuntolainasi korkojen vähennysoikeus verotuksessa on 75%.
 • Tämä koskee erityisesti ensiasunnon ostajia tai vakituisen asunnon peruskorjauksia.

Vähennyksen edellytykset:

 • Remonttilainan on oltava asuntolainan yhteydessä.
 • Kohde on oltava pääasiallisesti omaan käyttöön.

Muistilista:

 1. Tarkista lainan vähennysoikeus omassa pankissasi.
 2. Ota selvää eri remonttityyppien (vuosikorjaus, perusparannus) vaikutuksesta vähennyksiin.
 3. Pidä huoli, että kaikki dokumentit ovat ajan tasalla verottajalle toimittamista varten.

Kun remontoit vuokrattavaa asuntoa, saatat pystyä vähentämään tietyt remonttikulut vuokratuloista, mutta perussäännöt ovat erilaiset. Lisätietoja saat verohallinnon sivuilta tai kysymällä neuvoa veroneuvojalta.

Muista, että verotuksessa on usein yksityiskohtia, jotka voivat vaikuttaa vähennyksiisi. Siksi aina kannattaa tarkistaa ajantasaiset tiedot verohallinnolta.

Remonttilainan vakuudet ja turva

Kun harkitset remonttilainaa asuntolainasi yhteydessä, on tärkeää ymmärtää vakuuksien merkitys. Vakuudet ovat lainanantajalle turva lainan takaisinmaksulle, ja ne vaikuttavat lainasi ehtoihin ja korkoon.

Vakuuksina voivat toimia:

 • Asunto: Yleinen vakuus on itse asunto, johon remontti tehdään. Jos asuntolainasi on jo kiinnitetty asuntoon, saatat tarvita muita vakuuksia.
 • Muut omaisuudet: Esimerkiksi sijoitusrahastot tai maksutut vakuutusmaksut kuten koti- ja ajoneuvovakuutus.

Pankit arvioivat myös maksukykysi. He katsovat, että sinulla on riittävästi tuloja lainan ja korkojen maksamiseen. Hyvä nyrkkisääntö on, että remonttilainan ottamisen jälkeenkin rahaa tulisi jäädä kuukausittain myös muihin menoihin.

Remonttilainan vakuudet tarjoavat turvaa paitsi pankille, myös sinulle. Ne mahdollistavat edullisemmat lainaehdot, jolloin voit säästää rahaa pitkällä tähtäimellä. Muista, että remontin tulee yleensä nostaa asunnon arvoa; näin lainasi on perusteltu sijoitus tulevaisuuteen.

Tutki vaihtoehtoja huolellisesti ja keskustele pankin kanssa vakuuksistasi ja tarpeistasi, jotta löydät juuri sinun tilanteeseesi sopivan ratkaisun.

Usein kysytyt kysymykset remonttilainasta

Kun teet remonttia, saatat tarvita remonttilainaa. Ymmärrämmekö oikein, että sinulla on kysyttävää tästä aiheesta? Tässä osiossa vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin remonttilainasta.

Mikä on remonttilaina?
Remonttilaina on laina, jonka voit ottaa kotisi kunnostamiseen tai laajentamiseen. Tämä laina voi olla erillinen laina tai se voidaan yhdistää asuntolainaasi.

Miten remonttilainan korko määräytyy?
Remonttilainan korko koostuu yleensä viitekorosta (kuten Euribor) ja pankin asiakaskohtaisesta marginaalista. Korkosi vaihtelee valitsemasi lainatuotteen mukaan.

Onko remonttilainalla avausmaksu tai muita kuluja?
Kulut riippuvat lainanantajasta ja lainatuotteesta. Joissakin tapauksissa ei ole avausmaksua, mutta tilinhoitomaksu voi olla mahdollinen.

 • Voinko vähentää remonttilainan korot verotuksessa?
  Kyllä, asuntolainan yhteydessä otetun remonttilainan korot ovat osittain verovähennyskelpoisia. Vähennysoikeus koskee tyypillisesti 75 % korosta.

Mitä vaatimuksia remonttilainan saamiselle on?
Sinun tulee yleensä osoittaa riittävä maksukyky ja mahdolliset vakuudet. Pankit voivat myös edellyttää, että remontti nostaa asunnon arvoa.

Muista, että parhaan kuvan saat ottamalla yhteyttä suoraan lainanantajaasi. He osaavat antaa tarkat tiedot juuri sinun tarpeitasi varten. Remontti voi olla iso päätös ja on tärkeää, että rahoitus on kunnossa.